ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧ್ಯಾಸದಿ ( 4 , 3 )
ಧ್ಯಾಸದಿಟ್ಟವರಿಗೇಸು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದಿಟ್ಟು ( 2 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದಿರಗಲದೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದಿರಲು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದೊಳಗಿಟ್ಟುಪಡಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದೊಳಗಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದೊಳಿಡು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದೊಳಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದೊಳಿರುವ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದೊಳಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದೊಳು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸದ್ಹೊಗಳುತ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸನ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸನಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸನಿಲ್ಲವಲ್ಲದು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸಪರೂಪ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸಮಂಚದಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸಮರದು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸಮುರಿದು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸವಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸವು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸವೇಗತಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸವೊಂದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸಶಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸಾತ್ಮಾಥರ್Àದಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯವ್ಯಾಪ್ತನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯೆರ್ಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯೆರ್ಯವೀರ್ಯಕಧಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯೇಯ ( 6 , 6 )
ಧ್ಯೇಯಧ್ಯಾತಧ್ಯಾನವ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯೇಯನ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯೇಯನುಜಗಕೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯೇಯನೇಭತ್ತಿಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯವನಿತ್ತುವಿಮುಕ್ತಿಕೊಡುವ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯೇಯರೂಪಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯೇಯವ ( 2 , 2 )
ಧ್ಯೇಯವನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯೇಯಾ ( 3 , 3 )
ಧ್ಯೇಯಾನಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯೇಯೆ ( 2 , 2 )
ಧ್ಯೇಯೋರುದ್ರಂಶರಣಮುಮೇಶ ( 1 , 1 )