ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಂ ( 15 , 13 )
ಮ- ( 70 , 19 )
ಮ-ಚಲಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಮ-ಚ್ಚರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಮ-ಚ್ಚಿತ್ತದೊಳಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಂ-ಟಪದಿ ( 1 , 1 )
ಮ-ಣಿದಳು4 ( 1 , 1 )
ಮ-ತ್ತಯಿವರೆಂಬುವರು ( 1 , 1 )
ಮ-ತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಮ-ತ್ತಾರು ( 1 , 1 )
ಮ-ತ್ತೈವರೆಂಬುವರು ( 1 , 1 )
ಮ-ತ್ತೊಂದಡಿ ( 1 , 1 )
ಮ-ತ್ತೊಂದು ( 4 , 3 )
ಮ-ತ್ತೋರ್ವರಿಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ಮಂ-ದಾರನಾಗು ( 1 , 1 )
ಮಂ-ದಾರಮಹೋದಾರ ( 1 , 1 )
ಮಂ-ದಿರದೊಳೈವರು ( 1 , 1 )
ಮ-ದ್ಗುರುವೆ ( 1 , 1 )
ಮ-ನ್ನಿಸುತಲಿಷ್ಟವನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಮ-ನ್ಮಥನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಮ-ಲಗುವಳ ( 1 , 1 )
ಮ-ಹನ್ಮನೋಧ್ಯಾನಾಧಿರೂಢೆ ( 1 , 1 )
ಮ-ಹಾಜನಸಮಾಜಮಂಡಲವಾಸಿನೇರಾಜೀವನಯನಾಯ ( 1 , 1 )
ಮ-ಹಾನುಭಾವದ ( 1 , 1 )
ಮ-ಹಾನುಭಾವನು ( 1 , 1 )
ಮ-ಹಾನುಭಾವರ ( 1 , 1 )
ಮ-ಹಾರವಕುಲಿಶ ( 1 , 1 )
ಮ-ಹಾಸ್ವಯಂ ( 1 , 1 )
ಮ-ಹಿಮೆಯ ( 1 , 1 )
ಮ-ಹೀತಳವನು ( 1 , 1 )
ಮ-ಹೇಶನ ( 1 , 1 )
ಮ-ಹೇಶವಿನುತನಿರ್ದೋಷಜಗನ್ಮಯ1ಉತ್ತಮಾಂಗಸುರತ್ನಖಚಿತಕಿರೀಟದ ( 1 , 1 )
ಮ-ಹೋಕ್ಷಧ್ವಜನಂ ( 1 , 1 )
ಮ-ಹೋರಗನೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಮ'[ಯೊಳು]ಪ್ರೇಮದಿಂ ( 1 , 1 )
ಮ'ಪತಿ ( 3 , 1 )
ಮ'ಪತಿಕಂದನ ( 1 , 1 )
ಮ'ಪತಿಮಹಾಯೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಮ'ಪತಿರಾಯ ( 2 , 1 )
ಮ'ಪತಿರಾಯರ ( 2 , 1 )
ಮ'ಪತಿರಾಯರದು ( 1 , 1 )
ಮ'ಪತಿಸಮುಖಅ'ಪತಿರೀತ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಮ'ಮ ( 2 , 1 )
ಮ'ಮನಂಘ್ರಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಮ'ಮನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮ'ಮನು ( 1 , 1 )
ಮ'ಮರವರೀರೈವರುಇನ್ನಿವಳ ( 1 , 1 )
ಮ'ಮರಿಗಖಿಲ ( 1 , 1 )
ಮ'ಮಾವಂತ ( 1 , 1 )
ಮ'ಮೆ ( 3 , 2 )