ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಠÀಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕ ( 5 , 4 )
ಠಕ್ಕಠವಳಿ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕನ ( 2 , 2 )
ಠಕ್ಕನಾಗಿಹನು ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕನಾಗಿಹನೆ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕನು ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕನೇ ( 2 , 1 )
ಠಕ್ಕವಳಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕಾ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕಿಗುಬ್ಬಿ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕಿನಾಟಗಳನೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕಿಪ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕಿಸಿ ( 11 , 5 )
ಠಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡುಮರುಳುಮಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕು ( 6 , 6 )
ಠಕ್ಕುಗಾರ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕುಟೌಳಿ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕುಠವಳಿಗಳಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕುಮಾಡುವೆಯೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕೂ ( 1 , 1 )
ಠಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಠಗರು ( 1 , 1 )
ಠನ ( 1 , 1 )
ಠಮಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಠಲ ( 1 , 1 )
ಠಲಕ ( 3 , 2 )
ಠಲಕನಮೋ ( 1 , 1 )
ಠಲಗೆರಗಿ ( 1 , 1 )
ಠಲನ ( 1 , 1 )
ಠಲನಂಥವರೂ ( 1 , 1 )
ಠಲನಾ ( 1 , 1 )
ಠಲನೆ ( 1 , 1 )
ಠಲನೊಲಿಮೆಯ ( 2 , 1 )
ಠಲನ್ನ ( 1 , 1 )
ಠವ ( 3 , 1 )
ಠವಠವಿಸುತದೆ ( 2 , 1 )
ಠವಠವಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಠವಳಿಗಾರ ( 1 , 1 )
ಠವಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಠವಿಠವಿಸುತದೆ ( 1 , 1 )
ಠವಿಠವಿಸುದ ( 1 , 1 )
ಠವಿಠವಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಠವಿಸುತಿರಲಿ5 ( 1 , 1 )
ಠವಿಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಠವಿಸುವ ( 2 , 2 )
ಠವುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಠಸಕ ( 1 , 1 )