ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಂ ( 174 , 36 )
ಸಂ¨ಂಧದಿ ( 1 , 1 )
ಸಂ_ ( 1 , 1 )
ಸಂ- ( 166 , 38 )
ಸಂ-----ತೋರದು ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಕಷ್ರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಕೀರ್ತನಂ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಕೀರ್ತನಾದಿಗಳೆ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಕ್ಷೇಪದಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಗತಿಯ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಗತಿಸ್ಮøತಿತತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಗರದೊಳೇರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ಚರಾಚರರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಚರಿಪ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಚಾರಕೆ ( 1 , 1 )
ಸ-ಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಸ-ಜ್ಜನರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ-ಜ್ಜೀವಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ತತ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ತಪ್ತ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ತುಷ್ಠಿ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ತೋಷದಲಿ ( 2 , 2 )
ಸಂ-ತೋಷದಿಂದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ತೋಷವೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಸ-ತ್ಕೀರ್ತಿವಂತರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ತ್ತ್ವಾತಿಶಯ ( 1 , 1 )
ಸ-ತ್ಪಾತ್ರರನ್ನಾದರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ತ್ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ತ್ವರ ( 1 , 1 )
ಸ-ದನನಾಕಜಪೋಷ ( 1 , 1 )
ಸ-ದಾಗತಿ ( 2 , 2 )
ಸ-ದಾನುರಾಗಪ್ರದಾನೆ ( 1 , 1 )
ಸ-ದ್ಭಕ್ತರ ( 1 , 1 )
ಸ-ದ್ಭಾವ ( 1 , 1 )
ಸ-ದ್ವಾಸನೆಯನು ( 1 , 1 )
ಸ-ದ್ವ್ಯಾಪಕ ( 1 , 1 )
ಸ-ಧ್ದರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಸ-ನಂದನಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಸ-ನಂದನಾದಿಮುನೀಂದ್ರವಂದಿತೆ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ನಿಧಿಸನ್ನುತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ನ್ನಿಹಿತರ ( 1 , 1 )
ಸ-ನ್ಮತಿಯನೇ ( 1 , 1 )
ಸ-ನ್ಮತಿಯನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಸ-ನ್ಮುದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ನ್ಯಾಸಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ನ್ಯಾಸಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಸ-ನ್ಯಾಸಿಯೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಸಾಸಿರನಾಮದೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಪತ್ತ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಪತ್ತೇನೋ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಪನ್ನ ( 2 , 2 )