ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಂ ( 2 , 2 )
ಉ- ( 41 , 21 )
ಉ-- ( 1 , 1 )
ಉಂ-ಗುಟವ ( 1 , 1 )
ಉ-ಗ್ರಾಂಬಕಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಉ-ಚ್ಛಿಷ್ಟನ್ನವನಿತ್ತನೆ ( 1 , 1 )
ಉಂ-ಡುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಉ-ತ್ಕøಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಉ-ತ್ತುಂಗ ( 4 , 2 )
ಉ-ದÀಯಾದ್ರ್ರಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಉ-ದಾರ ( 2 , 2 )
ಉ-ದ್ದಂಡ ( 1 , 1 )
ಉ-ದ್ದಂಡತನದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಉ-ದ್ದಂಡಭಕ್ತರ ( 1 , 1 )
ಉ-ದ್ಧರಿಪದು ( 1 , 1 )
ಉ-ದ್ಧಾರ ( 1 , 1 )
ಉ-ನೀನು ( 1 , 1 )
ಉ-ಪದ್ರಿತ ( 1 , 1 )
ಉ-ಪಾಧಿ ( 1 , 1 )
ಉ-ಪಾಯ ( 1 , 1 )
ಉ-ಪಾಯದಿ ( 1 , 1 )
ಉ-ಪಾಯವ ( 1 , 1 )
ಉ-ಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಉ-ಪೇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಉ-ಪೇಂದ್ರÀತೀರ್ಥಯತಿರಾಯ9 ( 1 , 1 )
ಉ-ಪೇಂದ್ರನ ( 2 , 2 )
ಉ-ಪೇಂದ್ರನರಮನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಉ-ಪೇಂದ್ರನಾಗು ( 1 , 1 )
ಉ-ರುಕ್ರಮ ( 1 , 1 )
ಉ:ಅನುದಿನ ( 1 , 1 )
ಉ:ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ ( 1 , 1 )
ಉ:ಆದರದಿ ( 1 , 1 )
ಉ:ಇದೆ ( 1 , 1 )
ಉ:ಜಲಜನಾಭನÀ ( 1 , 1 )
ಉ:ಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಉ:ನಿಂತಿರುವನು ( 1 , 1 )
ಉ:ಬಿಡದಿರೊ ( 1 , 1 )
ಉ:ಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಉ) ( 1 , 1 )
ಉಕಾರ ( 3 , 2 )
ಉಕಾರವೇ ( 1 , 1 )
ಉಕುತ ( 2 , 2 )
ಉಕುತಿ ( 5 , 5 )
ಉಕುತಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಕುತಿಯ ( 1 , 1 )
ಉಕುತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಉಕುತಿಯನೇ ( 1 , 1 )
ಉಕುತಿಯಲಿ ( 2 , 2 )
ಉಕುತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಂ ( 1 , 1 )