ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಊಚ ( 3 , 2 )
ಊಚನೆನಿಸಿಕೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಊಚರಿಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಊಚಸ್ಥಾನದಿ ( 1 , 1 )
ಊಚು ( 3 , 2 )
ಊಚುನೀಚದಿ ( 1 , 1 )
ಊಂಛ ( 1 , 1 )
ಊಂಛವೃತ್ತಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಊಟ ( 23 , 17 )
ಊಟಕೆ ( 4 , 3 )
ಊಟಕೆಡೆ ( 1 , 1 )
ಊಟಕೊಳ್ಳದೇ ( 1 , 1 )
ಊಟಕ್ಕೆ ( 4 , 4 )
ಊಟಕ್ಕೆಬಂದು ( 1 , 1 )
ಊಟಗಳ ( 1 , 1 )
ಊಟಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಊಟಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಊಟಣಿಸಾರಿ ( 1 , 1 )
ಊಟದ ( 5 , 4 )
ಊಟದವ ( 1 , 1 )
ಊಟದೀಬಗೆಬಗೆ ( 1 , 1 )
ಊಟಮಾಡಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಊಟವ ( 7 , 6 )
ಊಟವಆರು ( 1 , 1 )
ಊಟವನು ( 1 , 1 )
ಊಟವನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಊಟವನ್ನುಣ್ಣಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಊಟವಮನೆಮನೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಊಟವೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಊಟವ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಊಟಸೂಕರ ( 1 , 1 )
ಊಟಸೂಕರಭೋಜನವೋ1ಅಮರೇಶ ( 1 , 1 )
ಊಟಾದರ್ಹಿಗ್ಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಊಟಾನಿಟ್ರು ( 1 , 1 )
ಊಟಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಊಂಟು ( 1 , 1 )
ಊಂಠಾಧ ( 1 , 1 )
ಊಡಿ ( 1 , 1 )
ಊಡುವಳುಸತ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಊದಲು ( 2 , 2 )
ಊದಾವರ್ಣದಿ ( 1 , 1 )
ಊದಿ ( 1 , 1 )
ಊದಿಒಡನೆ ( 1 , 1 )
ಊದಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಊದಿದ ( 1 , 1 )
ಊದಿದಿ ( 1 , 1 )
ಊದಿನ ( 1 , 1 )
ಊದಿಸುತೆ ( 1 , 1 )
ಊದಿಸುವರಾರೆ ( 1 , 1 )
ಊದು ( 2 , 2 )