ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಂ ( 37 , 20 )
ಕ- ( 52 , 16 )
ಕ--------ಭಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಕಂ-ಗೆಟ್ಟರಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಕಂ-ಗೆಟ್ಟು ( 2 , 1 )
ಕ-ಟಾಕ್ಷದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ-ಟ್ಟಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಕ-ಟ್ಟಾಳು ( 1 , 1 )
ಕ-ದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಕ-ದಂಬ ( 1 , 1 )
ಕ-ನಿಷ್ಟಕಾಯುಷ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಕ-ಪೋಲವು ( 1 , 1 )
ಕ-ಪ್ಪಗಳ ( 1 , 1 )
ಕ-ಯ್ಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕ-ರಾಳಸುರಗಿ ( 1 , 1 )
ಕ-ರಿಗ್ರಾಹ ( 1 , 1 )
ಕ-ಲಾಪ ( 1 , 1 )
ಕ-ಲ್ಲೋಲಜಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಕ-ಸ್ತೂರಿ ( 1 , 1 )
ಕ-ಳಂಕ ( 1 , 1 )
ಕ-ಳಾಸವ ( 1 , 1 )
ಕ-ಳೆಂಗಳ್ಷೋಡಶಕ್ಕೊಂದಂಗ ( 1 , 1 )
ಕ-ಳೆದಾತನ ( 1 , 1 )
ಕ' ( 1 , 1 )
ಕ'ದಿಹ ( 1 , 1 )
ಕ'ದು ( 1 , 1 )
ಕ'ಸಾರ್ವಭೌಮ ( 1 , 1 )
ಕ(ಟ್ಟಲ್ಯ)ಮ ( 1 , 1 )
ಕ(ಲ್ಕಿ)ಯೆಂದೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಕ[ರೆ]ದರೆ ( 1 , 1 )
ಕ390 ( 1 , 1 )
ಕ5À5Àಡರಲೀ ( 1 , 1 )
ಕÀ ( 1 , 1 )
ಕÀÀÀÀಳೆದು ( 1 , 1 )
ಕÀಂಡು ( 1 , 1 )
ಕÀಡೆಹಾಯ್ಸಲೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಕÀಂದ ( 1 , 1 )
ಕÀದಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಕÀಂದನ ( 1 , 1 )
ಕÀಂಬುಕಂಧರೆ ( 1 , 1 )
ಕÀಂಭದಿ ( 1 , 1 )
ಕÀಮಲಕರ ( 1 , 1 )
ಕÀಮಾವ ( 1 , 1 )
ಕÀರವ ( 1 , 1 )
ಕÀರವಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಕÀರಾ ( 1 , 1 )
ಕÀರಿಯ ( 1 , 1 )
ಕÀರುಣ ( 1 , 1 )
ಕÀರುಣಾಳು ( 1 , 1 )
ಕÀರೆಯೆ ( 1 , 1 )