ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಂ ( 3 , 2 )
ಖ- ( 2 , 1 )
ಖ-ಗೇಂದ್ರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಖÁ್ಯತಿಯ ( 1 , 1 )
ಖÉೀದಗಳುಣ್ಣುತ ( 1 , 1 )
ಖಕೆ ( 1 , 1 )
ಖಗ ( 13 , 8 )
ಖಗÀರಾಜಗಮನ ( 1 , 1 )
ಖಗಕರದಿ ( 1 , 1 )
ಖಗಕುಲ ( 1 , 1 )
ಖಗಕುಲರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಖಗಕೇತನ ( 1 , 1 )
ಖಗಗಮನ ( 4 , 2 )
ಖಗಗಮನಸ್ಯಂದನಾಂಗದರರವಿಂದ ( 1 , 1 )
ಖಗಘೊಟಕ ( 1 , 1 )
ಖಗಧ್ವಜ ( 2 , 2 )
ಖಗನ ( 1 , 1 )
ಖಗನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಖಗನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಖಗನಿದ್ದೆಡೆಗೇ ( 1 , 1 )
ಖಗನು ( 1 , 1 )
ಖಗನುತಾ ( 1 , 1 )
ಖಗನೆನಿಪನಾಗ ( 1 , 1 )
ಖಗನ್ಹೆಗಲೇರಿ ( 1 , 1 )
ಖಗಪ ( 8 , 7 )
ಖಗಪತಿ ( 5 , 5 )
ಖಗಪತಿಗಮನನೆ ( 1 , 1 )
ಖಗಪತಿಪತ್ರಂ ( 1 , 1 )
ಖಗಪತಿಯನಟ್ಟಲುಮನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಗಪತಿವಾಹನ ( 7 , 5 )
ಖಗಪತಿವಾಹನನಿಗಮಗೋಚರ ( 1 , 1 )
ಖಗಪತೀ ( 1 , 1 )
ಖಗಪತ್ರನ3ಸಿರಿದೊರೆತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಖಗಪತ್ವಾಹನನೆ ( 1 , 1 )
ಖಗಪನ ( 1 , 1 )
ಖಗಪನ್ನಗ ( 1 , 1 )
ಖಗಪರಿನಿಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಖಗಪಾ ( 1 , 1 )
ಖಗಪಾರ್ವ ( 1 , 1 )
ಖಗಪಿಕರಂಗಳರವ ( 1 , 1 )
ಖಗಪೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಖಗಮಾನಸ ( 1 , 1 )
ಖಗಮಿಗಗಳ ( 1 , 1 )
ಖಗಮೃಗ ( 7 , 7 )
ಖಗಮೃಗಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಖಗಮೃಗಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಖಗಮೃಗದ ( 1 , 1 )
ಖಗಮೃಗವೇರ್ದರೆಲೇ ( 1 , 1 )
ಖಗರಾಜ ( 11 , 9 )
ಖಗರಾಜಗಮನ ( 2 , 2 )