ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಂ ( 1 , 1 )
ಆ- ( 50 , 21 )
ಆ-ಘೋರಪಾಪ ( 1 , 1 )
ಆ-ದುಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಆ-ಧಾರವೆಂಬುದ ( 1 , 1 )
ಆ-ನಂದ ( 1 , 1 )
ಆ-ನಂದದಿಂ ( 1 , 1 )
ಆ-ನಂದದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಆ-ನಂದದಿಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಆ-ನಂದಬಾಷ್ಪಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಆ-ನಂದವನುಣಿಸಿತೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಆ-ನನ ( 1 , 1 )
ಆ-ಪಾರ ( 1 , 1 )
ಆ-ಭರಣವಾವುದ ( 1 , 1 )
ಆ-ಭಾಸತನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಆ-ರೂಢ ( 1 , 1 )
ಆ-ಲ್ಪಿರಿದು ( 1 , 1 )
ಆ-ಸಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಆ'ರ್ಭಾವಾತಿರೋಭಾವವಾವಗವೂ ( 1 , 1 )
ಆ(ಅ ( 1 , 1 )
ಆ) ( 1 , 1 )
ಆe್ಞÁ ( 2 , 2 )
ಆe್ಞÁಚಕ್ರದೊ ( 1 , 1 )
ಆe್ಞÁದಿ ( 1 , 1 )
ಆe್ಞÁದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಆe್ಞÁಧಾರಕ ( 1 , 1 )
ಆe್ಞÁಧಾರಕರಿವರಾಗಿಬುಧರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಆe್ಞÁಧಾರಕರೆಂದೆನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಆe್ಞÁನ ( 1 , 1 )
ಆe್ಞÁವ ( 1 , 1 )
ಆe್ಞÁವನೂ ( 1 , 1 )
ಆಆಕಾಶ ( 1 , 1 )
ಆಋವೈರಿಯ ( 1 , 1 )
ಆಂಕಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಆಕಡೆ ( 1 , 1 )
ಆಕಣ್ಣಿನೊಳಗೇನು ( 1 , 1 )
ಆಕಂದನಾ ( 1 , 1 )
ಆಕನ್ನೆಯೋರ್ವಳ ( 1 , 1 )
ಆಕಂಪ ( 1 , 1 )
ಆಕಪಾಲಿಯಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಆಕಮಲಾಸುತ ( 1 , 1 )
ಆಕರಬಲ್ಲುದೇನಯ್ಯ1ನವನೀರದಾರ್ಭಟಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಕರಾ ( 1 , 1 )
ಆಕರಿಯ ( 1 , 1 )
ಆಕರಿಸಿದನಾ ( 1 , 1 )
ಆಕರೆವ್ಯಕುತಿಯಗೈ ( 1 , 1 )
ಆಕರ್ಣಾಂತ ( 1 , 1 )
ಆಕರ್ಷಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಆಕಲಿತ ( 1 , 1 )
ಆಕವಿಭಾಗಣ್ಣ ( 1 , 1 )