ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಃ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂ¨ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂ-ಗುಟ ( 1 , 1 )
ಅಂ-ಬಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂ-ಭೋಜನಾಭನು ( 1 , 1 )
ಅಂಕ ( 4 , 4 )
ಅಂಕಣಕ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಣದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಣದೊಳಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಣವು ( 1 , 1 )
ಅಂಕದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಕದಲುದಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದಲ್ಯಾರೋಪಿತನಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಕದಲ್ಲಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದಲ್ಲೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದಿ ( 3 , 3 )
ಅಂಕದೊಳಾಡೋ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದೊಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಂಕದೊಳೆತ್ತುವಡೊಂಕನಾದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕನ ( 1 , 1 )
ಅಂಕನವ ( 1 , 1 )
ಅಂಕನಶೆಟ್ಟಿಪುರಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕನಾಥ ( 1 , 1 )
ಅಂಕರಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕವಿಧದೊಳೆಸೆವ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಾರೋಹಿತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ ( 27 , 15 )
ಅಂಕಿತ-ಕೃಷ್ಣ ( 2 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಗಿರಿಧರಕಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಗಿರಿಧರಸುತ ( 2 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಗುರುಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಗುರುಕೃಷ್ಣಸುತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಗುರುಶ್ರೀಪತಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ತಾತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ವೆಂಕಟ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತ-ಶ್ರೀಗುರುಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಕೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಕ್ಕೆಐವತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಗಳ ( 2 , 2 )
ಅಂಕಿತಗಳಿತ್ತೂದಾಸ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತದ ( 2 , 1 )
ಅಂಕಿತದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತದಲ್ಲೂ ( 8 , 3 )
ಅಂಕಿತದಿ ( 5 , 2 )
ಅಂಕಿತನಾಮ ( 2 , 2 )
ಅಂಕಿತನೆಗಾಂಗೇಯಚೈಲತ- ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಪದ ( 2 , 1 )