ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಔಜುಬಂದಿ ( 1 , 1 )
ಔಡಗಿ-ದೆದ್ದು ( 1 , 1 )
ಔಡಣ ( 1 , 1 )
ಔತಣ ( 5 , 3 )
ಔತಣಕೆ ( 1 , 1 )
ಔತಣಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಔತಣಚಂದ್ರಭಾಗಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಔತಣವನ್ನಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಔತಣವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಔತಣವು ( 1 , 1 )
ಔತುಕೊಂಡಿ ( 1 , 1 )
ಔತ್ತರೆಯ ( 1 , 1 )
ಔತ್ತರೇಯನ ( 1 , 1 )
ಔತ್ತಾನಪಾದಿಯನಾಧಾರಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಔದಂಬ್ರ- ( 1 , 1 )
ಔದರಿಯ ( 1 , 1 )
ಔದರ್ಯದಿ ( 1 , 1 )
ಔದಾರಿ ( 1 , 1 )
ಔದಾರ್ಯ ( 12 , 6 )
ಔದಾರ್ಯಗುಣ ( 1 , 1 )
ಔದಾರ್ಯಗುಣದ ( 1 , 1 )
ಔದಾರ್ಯಗುಣದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಔದಾರ್ಯಗುಣದಿಮಾಯ ( 1 , 1 )
ಔದಾರ್ಯದಲಿ ( 2 , 1 )
ಔದಾರ್ಯದಲ್ಲಿಇತ್ತು ( 1 , 1 )
ಔದಾರ್ಯದಿಂದಕಾರುಣ್ಯಬೀರಿ ( 1 , 1 )
ಔದಾರ್ಯದೀನಕರುಣಾಂಬುಧಿ ( 1 , 1 )
ಔದಾರ್ಯನಿಧಿಯು ( 1 , 1 )
ಔದಾರ್ಯೋದ್ಧøತಟಂಕಆತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಔದುಂಬರ ( 1 , 1 )
ಔದುಂಬರತರುಮೂಲದಿಂಅಮರ ( 1 , 1 )
ಔದುಂಬ್ರ ( 2 , 1 )
ಔನ್ನತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಔಪಚಾರಿಕದಲ್ಲೇವೇ ( 1 , 1 )
ಔಪಧಕೆ ( 1 , 1 )
ಔಪಾಸಕ ( 1 , 1 )
ಔಪಾಸನವಮಾಡುದಾಸ ( 1 , 1 )
ಔಪಾಸನವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಔಪಾಸನೆಯಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಔರ್ವಪೊಂಪೆ ( 1 , 1 )
ಔರ್ವಭಿಧದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಔಷದ ( 1 , 1 )
ಔಷಧ ( 7 , 5 )
ಔಷಧÀವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಔಷಧಕೆ ( 1 , 1 )
ಔಷಧಗಳ್ಯಾಕೆ1 ( 1 , 1 )
ಔಷಧಗಿರಿ ( 1 , 1 )
ಔಷಧದ ( 1 , 1 )
ಔಷಧವನೆ ( 1 , 1 )
ಔಷಧವನ್ನು ( 1 , 1 )