ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಂ ( 1 , 1 )
ಲಂ- ( 11 , 5 )
ಲ-ಕ್ಷ್ಮೀ ( 1 , 1 )
ಲ-ಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ( 2 , 1 )
ಲ-ಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನೆ ( 1 , 1 )
ಲ-ಲಾಟ ( 1 , 1 )
ಲ-ಲಾಟದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಲ-ಲಾಮ ( 1 , 1 )
ಲÉೀಸಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಲÉೂೀಲಗೋಪಿ ( 1 , 1 )
ಲÉೂೀಲನೆ ( 1 , 1 )
ಲÉೂೀಲುಪ ( 1 , 1 )
ಲಂಕ ( 6 , 5 )
ಲಂಕ- ( 1 , 1 )
ಲಂಕಪಟ್ಟಣವನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಪಟ್ಟಣವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಲಂಕಪುರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕಮೀಶ ( 1 , 1 )
ಲಕಲಕ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾ ( 19 , 17 )
ಲಂಕಾದಹನ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾದಿಪ್ರೇಶನಾಶಕ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾದೇಶವ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾದ್ವೀಪಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾದ್ವೀಪದೊತ್ತಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಧಿಪಕುಲನಾಶಕ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಧಿಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಧಿಪತಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಧಿಪತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಧಿಪತ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಧಿಪತ್ಯವಿತ್ತೇ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಧಿಪನ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾನಗರ ( 3 , 3 )
ಲಂಕಾನಗರಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾನತ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾನಾಥ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾನಾಥನಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ( 2 , 2 )
ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪುರ ( 3 , 3 )
ಲಂಕಾಪುರ- ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪುರದ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪುರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪುರದಿ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪುರದೀ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪುರದೊಳು ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪುರನಾಶನ ( 1 , 1 )