ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಂ ( 6 , 6 )
ಹ- ( 4 , 2 )
ಹ-ತ್ತಿರ ( 2 , 1 )
ಹಂ-ಬಲಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಹ-ಯವದನನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹ-ರುಷವು ( 1 , 1 )
ಹ-ಲವ ( 1 , 1 )
ಹ-ಲವು ( 1 , 1 )
ಹ?)ಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಹ'್ಮುಕೊಂಡಿಹರುಸಡಗರದಿ ( 1 , 1 )
ಹ9 ( 1 , 1 )
ಹÀಯಮುಖನು ( 1 , 1 )
ಹÀರನ3 ( 1 , 1 )
ಹÀರಿ ( 2 , 1 )
ಹÀರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವಿರಚಿ ( 1 , 1 )
ಹÀರಿಗಯಾಗದಾಧರನಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು3 ( 1 , 1 )
ಹÀರಿಭಕ್ತರೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಹÀರಿಯ ( 2 , 1 )
ಹÀಲ್ಲುಮುರಿದೆಮಪುರಕೆ ( 1 , 1 )
ಹÀಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಹÀುಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ಹÉಣ್ಣು ( 1 , 1 )
ಹÉೀ ( 1 , 1 )
ಹÉೀಸಿ ( 1 , 1 )
ಹÉೀಳಿ ( 1 , 1 )
ಹÉೂತ್ತು ( 1 , 1 )
ಹÉೂನ್ನರಳೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಹÉೂನ್ನುಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹÉೂರುವೇ ( 1 , 1 )
ಹಕ ( 1 , 1 )
ಹಕಭಿಮಾನಿ ( 2 , 2 )
ಹಂಕರ ( 1 , 1 )
ಹಂಕರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಕಾರ ( 2 , 2 )
ಹಂಕಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಕಾರವೋ ( 1 , 1 )
ಹಕಾರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಕಾಳಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಕೃತಿಯ ( 1 , 1 )
ಹಂಕೃತಿಯನುಳ್ಳರಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಹಂಕೃತಿಯು ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕರಿಕೆಯು ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಲಗೊಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಲದ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಲನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಲನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಾನೀತಂ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಿ ( 5 , 4 )
ಹಕ್ಕಿಗಳು ( 3 , 3 )