ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಂ ( 6 , 5 )
ನಂ¨ದೆ ( 1 , 1 )
ನ- ( 21 , 9 )
ನ-ನ್ನಂಥವನಿಗಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನಂ-ಬಿದವರಿಗಭಯವ ( 1 , 1 )
ನ-ಮ್ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ನ-ಮ್ಮಚ್ಚುತಗಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ನ-ಮ್ಮಮರಾವತಿಗಿಂತಧಿಕ ( 1 , 1 )
ನ-ಮ್ಮರಸನೆಂದರಿತುಕೊ ( 1 , 1 )
ನ-ಮ್ಮಾಲಯದೊಳು ( 1 , 1 )
ನ-ಮ್ಮುಡುಪಿನ ( 1 , 1 )
ನ-ಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನ-ಮ್ಮೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ನ-ರಸಿಂಹ ( 1 , 1 )
ನ-ವಿಲುಗರಿ ( 1 , 1 )
ನ-ವೀನ ( 1 , 1 )
ನ'ುಪ ( 1 , 1 )
ನ'ುಸದಿರಬೇಡ ( 1 , 1 )
ನ'ುಸಿ ( 1 , 1 )
ನ'ುಸಿದರುಣ ( 2 , 1 )
ನ'ುಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ನ'ುಸಿದೆನು ( 1 , 1 )
ನ'ುಸಿಯಗಲಿದಪರಮ ( 1 , 1 )
ನ'ುಸುತಬರಲು ( 1 , 1 )
ನ'ುಸುತ್ತಾಕನಕಮಯವಾದ ( 1 , 1 )
ನ'ುಸುನ'ುಸಿ ( 1 , 1 )
ನ'ುಸುವೆನುಯೆಂದೇನಾನು ( 1 , 1 )
ನ'್ಮುರವನ್ನು ( 1 , 1 )
ನಂ[ಬ]1ದರಾರುಂಟು ( 1 , 1 )
ನ[ವಂ] ( 1 , 1 )
ನª ( 1 , 1 )
ನÀಕ್ಕಳಾಗಲೆ41 ( 1 , 1 )
ನÀಡದು ( 1 , 1 )
ನÀಡಿಸಲಾವತ್ತಿಗಾಯಿತಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ನÀಡೆಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ನÀಡೆಸುವ ( 1 , 1 )
ನÀತಸುರ ( 1 , 1 )
ನÀಂದಸೂನು ( 1 , 1 )
ನÀಂದಾ ( 1 , 1 )
ನÀಮಿಪೆ ( 1 , 1 )
ನÀಮ್ಮನು ( 1 , 1 )
ನÀರಸಿಂಹ ( 1 , 1 )
ನÀರಹರಿಗತಿ ( 1 , 1 )
ನÀರಿಯಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನÀಲಿಯುತೆ ( 1 , 1 )
ನÀವಿಲು ( 1 , 1 )
ನÀಷ್ಟವಾಗುವದೆಂದುಗುರು ( 1 , 1 )
ನÀಹುದುಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ನÀುತಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ನË ( 1 , 1 )