ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಂ ( 1 , 1 )
ಒ- ( 9 , 8 )
ಒಂ-ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನೆ ( 1 , 1 )
ಒಂ-ದಾನೆಯ ( 1 , 1 )
ಒ-ದ್ದಾಡುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಒ-ಪ್ಪುತ್ತಲಿರುವವನಾಗು ( 1 , 1 )
ಒ(ವೈ?) ( 1 , 1 )
ಒಂಕಾರ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಣಿಪರೆ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಣೆಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಣೆಯಹರುಷದಿ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲಮಗನದು ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲಿಕ್ಕುವರವ್ವ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲಿಗನ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲಿಗರು ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲಿಗರೆಂಬೀ ( 2 , 2 )
ಒಕ್ಕಲಿಗಾಗದ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲು ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲುತನದಿಂದೇನು ( 2 , 2 )
ಒಕ್ಕುಡಿತೆ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕುಡಿತೆಯ ( 2 , 1 )
ಒಗಟ ( 1 , 1 )
ಒಗಟು ( 1 , 1 )
ಒಗತನ ( 2 , 1 )
ಒಗತನಕಿವ ( 1 , 1 )
ಒಗತನದೊಳು ( 1 , 1 )
ಒಗತನವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಗದಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಗದನೇ ( 1 , 1 )
ಒಗರ ( 2 , 2 )
ಒಗಿ ( 2 , 2 )
ಒಗಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಒಗುವ ( 1 , 1 )
ಒಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಗೆತನ ( 6 , 4 )
ಒಗೆತನಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಗೆತನಕೆನೀರು ( 1 , 1 )
ಒಗೆತನವ ( 2 , 2 )
ಒಗೆತನವಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಒಗೆತನವೆನ್ನುತಾ ( 1 , 1 )
ಒಗೆದ ( 2 , 2 )
ಒಗೆದನು ( 1 , 1 )
ಒಗೆದನುಮರುತನಾತ್ಮಜನು ( 1 , 1 )
ಒಗೆದಳು ( 1 , 1 )
ಒಗೆದಾ ( 1 , 1 )
ಒಗೆದಾನು ( 1 , 1 )