ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಝಂ ( 1 , 1 )
ಝ(ಜ)ಳಕವನು ( 2 , 2 )
ಝಂಕರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಝಂಕಾರಕೆ ( 1 , 1 )
ಝಂಕಾರಪೂರ್ಣನೆ ( 1 , 1 )
ಝಕಿಂ ( 1 , 1 )
ಝಂಕಿಟವೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಝಂಕಿಪಭೃತ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಝಂಕಿಸಿದರು ( 1 , 1 )
ಝಂಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಝಕ್ಕಿಸಲರಿಯಾದವರ ( 1 , 1 )
ಝಕ್ಕೆನ್ನುವ ( 1 , 1 )
ಝಗ ( 14 , 9 )
ಝಗಝಗ ( 1 , 1 )
ಝಗಝಗಝಗಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಝಗಝಗನೆ ( 2 , 2 )
ಝಗಝಗವೊ ( 1 , 1 )
ಝಗಝಗಿಪ ( 5 , 3 )
ಝಗಝಗಿಸುತ ( 3 , 2 )
ಝಗಝಗಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಝಗಝಗಿಸುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಝಗಝಗಿಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಝಗಝಗಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಝಗಝಗಿಸುದೆ ( 1 , 1 )
ಝಗಝಗಿಸುವ ( 7 , 6 )
ಝಗಝಗಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಝಗಳಗಂಟ ( 1 , 1 )
ಝಗಳಗಳ ( 1 , 1 )
ಝಗಾ ( 1 , 1 )
ಝಗಿ ( 2 , 2 )
ಝಗಿಝಗಿ ( 1 , 1 )
ಝಗಿಝಗಿಕಪೆಂಬಾನಂತ ( 1 , 1 )
ಝಗಿಝಗಿಪ ( 1 , 1 )
ಝಗಿಝಗಿಸುವ ( 4 , 2 )
ಝಗಿತಾತ್ಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಝಗಿಪ ( 7 , 4 )
ಝಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಝಗಿಸುತ ( 2 , 1 )
ಝಗಿಸುತಿ ( 1 , 1 )
ಝಗಿಸುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಝಗಿಸುವ ( 14 , 14 )
ಝಗಿಸುವುದನು ( 1 , 1 )
ಝಗಿಸುವುದೇ ( 1 , 1 )
ಝಂಗಿಸುವೆಲಾಲಿ4ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಝಗಿಸುವೊ ( 1 , 1 )
ಝಂಝಣರವ ( 1 , 1 )
ಝಂಝಾಮರುಚ್ಚರಝಡುಪಚರ ( 1 , 1 )
ಝಟಿ ( 1 , 1 )
ಝಡಿತದ ( 1 , 1 )
ಝಡಿತದುಂಗುರ ( 1 , 1 )