ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯಂ ( 7 , 6 )
ಯ_ ( 1 , 1 )
ಯ- ( 8 , 8 )
ಯÁತ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಯಂಕ ( 2 , 2 )
ಯಂಕಡು ( 1 , 1 )
ಯಕನಾತಿ ( 1 , 1 )
ಯಂಕಾಮಯೇ ( 1 , 1 )
ಯಂಕಾರಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಯಂಕಿತವ ( 1 , 1 )
ಯಕಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಯಕೀನ ( 1 , 1 )
ಯಕುತಿ ( 1 , 1 )
ಯಕುತಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಯಕುತಿವಂತರು ( 1 , 1 )
ಯಂಕುರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಕೆಯಕಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷ ( 6 , 6 )
ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರರು ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷಗರುಡ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷನ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷಪತಿ ( 2 , 2 )
ಯಕ್ಷಪಾಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷರ ( 2 , 2 )
ಯಕ್ಷರಕ್ಷಕ ( 2 , 1 )
ಯಕ್ಷರಕ್ಷನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸದೇವ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸರ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷರು ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷವಾಸುಕಿತರಣಿನಂದನ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷವೈಶ್ರವಣಪಾಹಿಕುಬೇರ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷಸುಪೋಷಿಣೆ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷಾನುಗರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷಿಣೀ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷೇಶ ( 2 , 2 )
ಯಕ್ಸ ( 1 , 1 )
ಯಂಗ ( 1 , 1 )
ಯಗಣಿತ ( 1 , 1 )
ಯಂಗದಲಿ ( 2 , 2 )
ಯಂಗಸಂಗ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಯಗಳದ್ವಯ ( 1 , 1 )
ಯಗ್ನ ( 1 , 1 )
ಯಗ್ರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಯಘುದೂರ ( 1 , 1 )
ಯಙ್ಞದÀ ( 1 , 1 )
ಯಙ್ಞವಾಗದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚತ್ತು ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರ ( 5 , 2 )