ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಣಕೆ ( 1 , 1 )
ಣಂಗಳ ( 3 , 3 )
ಣಗಳನು ( 1 , 1 )
ಣಗಳಲಂಕರಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಣಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಣತ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಣತ್ವಗಳು ( 1 , 1 )
ಣನಾಮ ( 1 , 1 )
ಣನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಣನು ( 1 , 1 )
ಣನ್ನಮಯ ( 1 , 1 )
ಣನ್ನುವರನು ( 1 , 1 )
ಣರ ( 1 , 1 )
ಣವ ( 1 , 1 )
ಣಾ ( 3 , 3 )
ಣಾಂಕ ( 1 , 1 )
ಣಾಕರ ( 8 , 6 )
ಣಾಕರನೆ ( 1 , 1 )
ಣಾಗತೆ ( 1 , 1 )
ಣಾಗವÀತ್ಸಲ ( 1 , 1 )
ಣಾಗ್ರಜ ( 1 , 1 )
ಣಾಗ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ಣಾಂಡಗಳ ( 1 , 1 )
ಣಾತ ( 1 , 1 )
ಣಾಂತರಂಗ ( 2 , 1 )
ಣಾಂತರಂಗನೆ ( 1 , 1 )
ಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಣಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಣಾದಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಣಾದ್ರ್ರ ( 1 , 1 )
ಣಾಧಾರವೆ ( 2 , 2 )
ಣಾನಿಧಿಯಂತಿಹ ( 1 , 1 )
ಣಾಪಯೋನಿಧಿಹರೆಯೆನೀ ( 1 , 1 )
ಣಾಪ್ತನ ( 1 , 1 )
ಣಾಂಬರಾವೃತೆ ( 1 , 1 )
ಣಾಂಬುಜಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಣಾಂಬುಧಿ ( 3 , 3 )
ಣಾಂಬುಧೇ ( 1 , 1 )
ಣಾಮವನೀಯುತ ( 1 , 1 )
ಣಾರವಿಂದಕೆ ( 2 , 2 )
ಣಾರವಿಂದದ ( 1 , 1 )
ಣಾರವಿಂದರ್ಚನೆಯ ( 1 , 1 )
ಣಾರವಿಂದವ ( 2 , 2 )
ಣಾರಸ ( 2 , 2 )
ಣಾರಸಪೂರೆ ( 2 , 2 )
ಣಾರಸಮಯೆ ( 1 , 1 )
ಣಾರಸಾಮೃತ ( 1 , 1 )
ಣಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಣಾರಿ ( 1 , 1 )
ಣಾರ್ಣವ ( 2 , 2 )