ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಡ] ( 1 , 1 )
ಡÀಣ್ ( 1 , 1 )
ಡÉೂಂಕಿದೇನೋ ( 1 , 1 )
ಡÉೂೀಡಿ ( 1 , 1 )
ಡಂಕವ ( 1 , 1 )
ಡಂಕಸಾರಿದ ( 1 , 1 )
ಡಂಕಿ ( 2 , 1 )
ಡಂಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಡಕ್ಕರ ( 1 , 1 )
ಡಂಗದ ( 1 , 1 )
ಡಗನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಡಗಳ ( 2 , 2 )
ಡಂಗುರ ( 13 , 9 )
ಡಂಗುರದೀ ( 1 , 1 )
ಡಂಗುರನಾ ( 1 , 1 )
ಡಂಗುರವ ( 15 , 11 )
ಡಂಗುರವನು ( 3 , 3 )
ಡಂಗುರವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಡಂಗುರವಸಾರಿದ ( 1 , 1 )
ಡಂಗುರಸಾರುತಲಿದೆಯದು ( 1 , 1 )
ಡಂಗುರಿದದಿಟ್ಟಾಲವಬೋಧ ( 1 , 1 )
ಡಂಗುರುವ ( 2 , 2 )
ಡಡಗಿದ ( 1 , 1 )
ಡಂಡದಿ ( 1 , 1 )
ಡಂಡೆಣಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಡಣ್ ( 1 , 1 )
ಡಣ್ಣೆಂದು ( 1 , 1 )
ಡತಿಮನೋಹರರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಡದ ( 1 , 1 )
ಡಂದಕನನುವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಡದೆ ( 1 , 1 )
ಡನವ ( 1 , 1 )
ಡನಿತಚ್ಚರಿಯನು ( 1 , 1 )
ಡನು ( 1 , 1 )
ಡನೆ ( 1 , 1 )
ಡಂಬ ( 2 , 2 )
ಡಂಬಕ ( 1 , 1 )
ಡಂಬಕತನವೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಡಂಬಕದ ( 1 , 1 )
ಡಂಬಕದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಡಂಬಕವೇಕೊ ( 1 , 1 )
ಡಂಬಕಾ ( 1 , 1 )
ಡಂಬಗಳು ( 1 , 1 )
ಡಂಬತನದ ( 1 , 1 )
ಡಂಬದ ( 1 , 1 )
ಡಂಬನ ( 1 , 1 )
ಡಂಬನಡಿಂಬವ ( 1 , 1 )
ಡಂಬನಾರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಡಂಬರ ( 4 , 4 )
ಡಂಬರಕೊಳಗಾಗಿ------ದುರ್ಜನರು ( 1 , 1 )