ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಷ-ಡೂರ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಷ?)ಮಥನ ( 1 , 1 )
ಷÀಟುಚತು ( 1 , 1 )
ಷÀಟ್ಸರೋ- ( 1 , 1 )
ಷÀಂಡರೂಪವ ( 1 , 1 )
ಷÉೂೀಡಶ ( 1 , 1 )
ಷಕಚಕ್ರವೇರಿ ( 1 , 1 )
ಷಕನು ( 1 , 1 )
ಷಕಾರ ( 1 , 1 )
ಷಕೃಸನಿರುತ ( 1 , 1 )
ಷಟತ್ರೀಂತಿಯು ( 1 , 1 )
ಷಟದ್ವಾರ ( 1 , 1 )
ಷಟಸ್ಥಳ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ ( 7 , 7 )
ಷಟ್ಕಗಳ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಕರ್ಮ ( 2 , 2 )
ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತರು ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಕರ್ಮಸಾಧನವಾದದsÀರ್ಮದ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಕಸಹಗÀ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಕಳವಕಳೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಕೋಣ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಕೋಣದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಚರಣ ( 2 , 2 )
ಷಟ್ಚರಣಚರಷಟ್ಸಪತ್ನಹನ್ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಚರಣನವಿರತಿಭಕುತಿ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಚರಣನೆನಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಟದ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಟದಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಟದರೆಂದೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಟಾದೆಕರವಮುಗಿದು ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಟ್ರಶ್ನಕಾಠಕ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ದಳ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಪದ ( 2 , 2 )
ಷಟ್ಪದಿ ( 3 , 1 )
ಷಟ್ಪದಿ) ( 2 , 1 )
ಷಟ್ಪದಿಗತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಪದಿಯ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಪದ್ಮದಿ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಪರೋಕ್ಷದಷಟ್ಕ್ಕ್ರಯುಗ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಫಾಸ್ತ್ರಸÀಂಗ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಯತ ( 2 , 1 )
ಷಟ್ಯತೊತ್ತರವಷ್ಟಸಪ್ತತಿಯು ( 1 , 1 )
ಷಟ್ವದಾಯಿತ ( 1 , 1 )
ಷಟ್‍ಶತಾ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಶತ್ರು ( 1 , 1 )
ಷಟ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಿಯತಮ ( 1 , 1 )
ಷಟ್‍ಶಿರ ( 4 , 1 )
ಷಟ್ಶಿರ1 ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಶಿರ2 ( 1 , 1 )