ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಋಕ್ ( 2 , 1 )
ಋಕ್ಕಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಋಕ್ಷ ( 2 , 2 )
ಋಕ್ಷಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಋಕ್ಷಪನಿಭಮಾಯಾಕಕ್ಷಾಜಿÕ ( 1 , 1 )
ಋಕ್ಷಬಿಡಾಲಹೊಲ್ಲನಖಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಋಕ್ಷವಿನುತ ( 1 , 1 )
ಋಕ್‍ಸಾಮದಿಂಸ್ತುತಇಪತ್ತೆರಡಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಋಗಳ ( 1 , 1 )
ಋಗಳವರು ( 1 , 1 )
ಋಗಳೆಲ್ಲರೂ ( 1 , 1 )
ಋಗಾದಿ ( 1 , 1 )
ಋಗು ( 1 , 1 )
ಋಗ್ಬಾಷ್ಯಕ್ಕೂತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ( 1 , 1 )
ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಶ್ರುತಿ- ( 1 , 1 )
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಶ್ರುತಿ-ವೇದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಣಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಋಗ್ರಹಸ್ಯವನರುಪಿಬೃಹತಿ ( 1 , 1 )
ಋಗ್ವಿನುತ ( 1 , 1 )
ಋಗ್ವೇದ ( 3 , 3 )
ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಋಗ್ವೇದಿ ( 2 , 2 )
ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತದಿ ( 2 , 2 )
ಋಗ್ವೇದ್ಯಜುರ್ವೇದವ-ನೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಋಘನಾಸದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಋಚಃಸ್ವನ ( 1 , 1 )
ಋಜ ( 1 , 1 )
ಋಜಗಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಋಜಗಣದೊಡೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಋಜು ( 7 , 5 )
ಋಜುe್ಞÁನ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣದಗೋತ್ರದಲ್ಲೆಸೆದು ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣದಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣದವರಹುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣದೊಳಗೀಶಾ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣಧ್ವರಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣನಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣಪತಿ ( 2 , 2 )
ಋಜುಗಣವಂದಿತ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣವಂದಿತನೆ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣಸ್ಥೆ ( 2 , 2 )
ಋಜುಗಣಾಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣಾಧೀಶ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣಾಧೀಶ್ವರನೆ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಣಾಭರಣಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಋಜುಗಳ ( 1 , 1 )