ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಟಂಕ ( 1 , 1 )
ಟಕಮಕನೆ ( 1 , 1 )
ಟಂಕರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಟಂಕಾನ್ವಿತ ( 1 , 1 )
ಟಂಕಿ ( 1 , 1 )
ಟಕ್ಕರ್ ( 1 , 1 )
ಟಕ್ಕುದೋರಿಭಾವವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಟಗರುಗಳುದೃಷ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಟಂಗಳನು ( 1 , 1 )
ಟಂಟಣಿಸುವದೇನನುಭವದಿ ( 1 , 1 )
ಟಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಟಣ್‍ಟಣನೆ ( 1 , 1 )
ಟಣ್ಣನೆ ( 1 , 1 )
ಟಪದಿ ( 1 , 1 )
ಟರರ ( 1 , 1 )
ಟಲ ( 2 , 2 )
ಟವರ್ಗ ( 1 , 1 )
ಟವಳಿಗಾರನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಟವಳಿಯಬಣಗು ( 1 , 1 )
ಟಸೂತರೆ ( 1 , 1 )
ಟಾಕ ( 1 , 1 )
ಟಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಟಾಕ್ಷಗೆ ( 1 , 1 )
ಟಾಕ್ಷದಲೆಂದನುತಅಕ್ಷಾರಿ ( 1 , 1 )
ಟಾಕ್ಷದಿ ( 3 , 3 )
ಟಾಕ್ಷದಿಂದಲಿ ( 2 , 1 )
ಟಾಕ್ಷದಿಂದೀಕ್ಷಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಟಾಕ್ಷನ ( 1 , 1 )
ಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಟಾಚಲನಿಲಯ ( 1 , 1 )
ಟಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಟಾನ್ವಿತ ( 1 , 1 )
ಟಾಯು ( 1 , 1 )
ಟಿ ( 1 , 1 )
ಟಿbs ( 1 , 1 )
ಟಿಪ್ಪಣಿ ( 5 , 4 )
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಟಿಪ್ಪಣಿಯುಮೂವತ್ತು ( 1 , 1 )
ಟಿಪ್ಪಣಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಟಿರೂಪಧರ ( 1 , 1 )
ಟಿಲಿದುಪ್ಪವಡಿಸಾ ( 1 , 1 )
ಟೀಕಕರ ( 1 , 1 )
ಟೀಕಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಟೀಕನುಹರಿಗಾಭರಣವ ( 1 , 1 )
ಟೀಕವ ( 2 , 2 )
ಟೀಕವಮಾಡಿವಾಲುಕ ( 1 , 1 )
ಟೀಕಾ ( 4 , 4 )
ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ( 1 , 1 )
ಟೀಕಾಕೃಧ್ಯ ( 1 , 1 )