ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಳಂಕ ( 9 , 8 )
ಳಂಕದಿ ( 1 , 1 )
ಳಂಕಮಹಿಮ ( 2 , 2 )
ಳಂಕಮುಖಿ ( 1 , 1 )
ಳಕವ ( 1 , 1 )
ಳಂಕವಾಗದಂತೆ3 ( 1 , 1 )
ಳಕ್ಕರದಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಳಕ್ಕರಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಳಗಳ ( 1 , 1 )
ಳಗಿದೆಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಳಂಗುಟ ( 1 , 1 )
ಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಳಜ ( 1 , 1 )
ಳಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಳಟ್ಟುಳಿ ( 1 , 1 )
ಳಡಗೆಡಹಿದನು ( 1 , 1 )
ಳಂತರಾತ್ಮಕನ ( 1 , 1 )
ಳಂತಾನೆ ( 1 , 1 )
ಳತಿ ( 1 , 1 )
ಳಂತೆ ( 1 , 1 )
ಳತ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ಳತ್ರರೆಲ್ಲರ ( 1 , 1 )
ಳಂದದ ( 1 , 1 )
ಳದರವ ( 1 , 1 )
ಳದಲಿ ( 1 , 1 )
ಳಂದು ( 1 , 1 )
ಳನು ( 1 , 1 )
ಳನುಕೂಲವಾಗುವದನುದಿನವು ( 1 , 1 )
ಳನುದಿನವೆಸಗುವ ( 1 , 1 )
ಳನುಭವಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಳನ್ನ ( 1 , 1 )
ಳನ್ನು ( 6 , 3 )
ಳಪರಿಮಿತವಾದ ( 1 , 1 )
ಳಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಳಂಬಲಿ ( 1 , 1 )
ಳಬ್ಬರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಳಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಳರ ( 2 , 2 )
ಳರಸ ( 1 , 1 )
ಳರಿಯಲು ( 1 , 1 )
ಳರುಹಿದ ( 1 , 1 )
ಳರ್ಥಿಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಳಲಿತೊಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಳಲು ( 1 , 1 )
ಳಲೊಂದೆರಡೇ ( 1 , 1 )
ಳವ ( 1 , 1 )
ಳವನ ( 1 , 1 )
ಳವಲಂಬನದಿ ( 1 , 1 )
ಳಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಳಸುರರಾಗಿರಿ ( 1 , 1 )