ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಂ ( 4 , 4 )
ಜ¯ ( 1 , 1 )
ಜ- ( 24 , 13 )
ಜ-ಝ್ಝೂರನಾಗು ( 1 , 1 )
ಜ-ನಂಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ-ನರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ-ನಾರ್ದನತೀರ್ಥಯತಿರಾಯ8 ( 1 , 1 )
ಜ-ನಾರ್ದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಜ-ಯಾಪತಿಗೋಪತಿಶ್ರೀಪತಿ ( 1 , 1 )
ಜ-ರಿದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಜ-ಸಂಬಡುವುದು ( 1 , 1 )
ಜಃ(ಹ)ಜ ( 2 , 2 )
ಜ[ಡೆ]ಯಲುದಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಜ&ಡಿಜquo ( 1 , 1 )
ಜ£ಕÀನೆ ( 1 , 1 )
ಜÀನದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಜÉÕೀಯವುಆನಂದಾದ್ಯಖಿಳಗುಣ ( 1 , 1 )
ಜÉೂೀಜೋ ( 1 , 1 )
ಜÉ್ಞೀಯ ( 2 , 1 )
ಜಂiÀi ( 1 , 1 )
ಜಂiು ( 1 , 1 )
ಜÕಪ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಜÕಪ್ತಿಯಭಾವಎಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜqತಾ ( 1 , 1 )
ಜಕನಕಾಜನಕಾರ್ತಬಂಧು ( 1 , 1 )
ಜಕನಾಗಿಪ್ಪೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಜಕರ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಕಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಕಮ್ಮನೆಂತೆನಲು ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಕವಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಕಿ ( 2 , 2 )
ಜಕ್ಕಿದ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ವಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಷು ( 1 , 1 )
ಜಗ ( 238 , 53 )
ಜಗ- ( 55 , 18 )
ಜಗ-ಎಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ಖುಲ್ಲರೆದೆದಲ್ಲಣ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ಜಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ತ್ಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ತ್ಪ್ರಾಣಸಮೀರಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ತ್ರಾಣ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಂತರ್ಯಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಂತು ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಂಬ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಂಬಿಕಾತನಯ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಂಬಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಭ್ಯುದಯ ( 1 , 1 )