ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಂ ( 4 , 4 )
ಜ¯ ( 1 , 1 )
ಜ- ( 24 , 13 )
ಜ-ಝ್ಝೂರನಾಗು ( 1 , 1 )
ಜ-ನಂಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ-ನರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ-ನಾರ್ದನತೀರ್ಥಯತಿರಾಯ8 ( 1 , 1 )
ಜ-ನಾರ್ದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಜ-ಯಾಪತಿಗೋಪತಿಶ್ರೀಪತಿ ( 1 , 1 )
ಜ-ರಿದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಜ-ಸಂಬಡುವುದು ( 1 , 1 )
ಜಃ(ಹ)ಜ ( 2 , 2 )
ಜ[ಡೆ]ಯಲುದಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಜ&ಡಿಜquo ( 1 , 1 )
ಜ£ಕÀನೆ ( 1 , 1 )
ಜÁಗರಣ ( 1 , 1 )
ಜÁತಿಧರ್ಮವ ( 1 , 1 )
ಜÁನಕಿ ( 1 , 1 )
ಜÁನಕೀರಮಣ ( 1 , 1 )
ಜÁನಂದಾ ( 1 , 1 )
ಜÀನದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞತದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞತವಾಸವನೆ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನ ( 16 , 6 )
ಜÁ್ಞನಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಕೆರವಾಗುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಗೀತೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಘನಾ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಜ್ಯೋತಿ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನತರಂಗ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನದ ( 2 , 1 )
ಜÁ್ಞನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನದಾ ( 2 , 1 )
ಜÁ್ಞನದಾತ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನದಾನವ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನದಾಯಕವು11 ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನದಿ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನದೀಪ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನನಿಂದಕರೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನನಿಧಿಯ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಪಥದಿ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಬೋಧ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಬೋಧದಾ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಬೋಧಾ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನರೂಪ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನರೂಪೆ ( 1 , 1 )