ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಐಂ ( 1 , 1 )
ಐ]ತಂದು ( 1 , 1 )
ಐಕೂರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಐಕೂರಾಚಾರ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಐಕೂರಾರ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಐಕೂರು ( 7 , 2 )
ಐಕ್ಯ ( 3 , 3 )
ಐಕ್ಯದ ( 3 , 3 )
ಐಕ್ಯಮೇಕಾತ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಐಕ್ಯವ ( 3 , 3 )
ಐಕ್ಯವನು ( 1 , 1 )
ಐಕ್ಯವನೆ ( 1 , 1 )
ಐಕ್ಯವಾದ ( 2 , 1 )
ಐಕ್ಯವಿದು ( 1 , 1 )
ಐಕ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಐಗಳಿ ( 1 , 1 )
ಐಜಿ ( 5 , 4 )
ಐಜಿಯವರ ( 1 , 1 )
ಐಜಿಯವರು ( 1 , 1 )
ಐಜೀ ( 1 , 1 )
ಐಜೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಐಜೀಮಹಂತರುಗೋಪಾಲದಾಸಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಐಜೀಯವರುಈಶಾನುಗ್ರಹ ( 1 , 1 )
ಐಜೀವರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಐತದಾತ್ಮ್ಯಕ ( 1 , 1 )
ಐತಂದು ( 3 , 3 )
ಐತನ ( 1 , 1 )
ಐತರಲುಎಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಐತರುವನೆ ( 1 , 1 )
ಐತರುವವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಐತರೇಯ ( 4 , 3 )
ಐತರೇಯದಿ ( 1 , 1 )
ಐತರೇಯಾದಿ ( 1 , 1 )
ಐತಿದು ( 1 , 1 )
ಐದಕೈದು ( 1 , 1 )
ಐದನಾರತೀಯ ( 1 , 1 )
ಐದನೆ ( 4 , 4 )
ಐದನೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಐದನೇ ( 2 , 2 )
ಐದನೇದರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಐದರ ( 1 , 1 )
ಐದರಾ ( 1 , 1 )
ಐದರಿಂದಾದ ( 1 , 1 )
ಐದರಿಮ್ಮಡಿ ( 1 , 1 )
ಐದರಿವುಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಐದರೊಂದನೆ ( 1 , 1 )
ಐದರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಐದರೊಳಗೊಂದೊಂದೇವೆ ( 1 , 1 )
ಐದಲಾರದು ( 1 , 1 )
ಐದಳಮಾನ ( 1 , 1 )