ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಂ ( 5 , 3 )
ಶ- ( 12 , 8 )
ಶ-ಮೀತರುವಿನೆಡೆಗೋತು ( 1 , 1 )
ಶ-ರಣ್ಯನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ-ರೀರವ ( 1 , 1 )
ಶª-Àುದಮ ( 1 , 1 )
ಶÀಂಕಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಶÀಮಿರೂಪ ( 1 , 1 )
ಶÀಯನನ ( 1 , 1 )
ಶÀರಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶÀರೀರ ( 1 , 1 )
ಶÀಶಿಪೋಲ್ವ ( 1 , 1 )
ಶÀುಂಡಾಲಮದಹರ ( 1 , 1 )
ಶÀುಭ ( 1 , 1 )
ಶÀೂರ ( 1 , 1 )
ಶÀೃಂಗರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಶÀ್ರಮ ( 2 , 1 )
ಶËರಿ ( 1 , 1 )
ಶಂP ( 1 , 1 )
ಶಕ ( 14 , 9 )
ಶಕÀ್ರನ ( 1 , 1 )
ಶಕಆನಂದ ( 1 , 1 )
ಶಂಕಚಕ್ರ ( 2 , 2 )
ಶಂಕಚಕ್ರಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಶಂಕಚಕ್ರವು ( 1 , 1 )
ಶಕಟ ( 8 , 8 )
ಶಕಟಕಾಲಜಾಂಬವತೀಲೋಲ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಖಳನನೊದ್ದು ( 1 , 1 )
ಶಕಟತನುಚೂರ್ಣೀಕೃತವಹ ( 1 , 1 )
ಶಕಟತೃಣಾವರ್ತರ ( 1 , 1 )
ಶಕಟತೃಣಾವರ್ತವತ್ಸಬಕಅಘಧೇನು ( 1 , 1 )
ಶಕಟನ ( 19 , 14 )
ಶಕಟನÀ ( 1 , 1 )
ಶಕಟನನಾಕ್ಷಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಕಟನನು ( 2 , 2 )
ಶಕಟನನೊದ್ದು ( 1 , 1 )
ಶಕಟನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶಕಟನಳಿದ ( 1 , 1 )
ಶಕಟನು ( 2 , 2 )
ಶಕಟನ್ನ ( 2 , 2 )
ಶಕಟನ್ನಸಾಯಬಡಿದು ( 1 , 1 )
ಶಕಟಪ್ರಕಟನೋದ್ಧøತ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಭಂಜನ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಮರ್ದನ ( 3 , 3 )
ಶಕಟಮಾರಕವಾತಚಕ್ರಾನಿಷ್ಟಹರ ( 1 , 1 )
ಶಕಟವತ್ಸಾಸುರ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಸಂಹಾರಿ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಸುರಾಂತಕ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಾಖ್ಯಾಸುರವಿಗಡ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಾಂತಕ ( 2 , 2 )