ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಓಂ ( 41 , 18 )
ಓಂ- ( 1 , 1 )
ಓಂ2 ( 1 , 1 )
ಓಂ3 ( 1 , 1 )
ಓಅನಾಥ ( 1 , 1 )
ಓಕರಿಸದ ( 1 , 1 )
ಓಕರಿಸದಲೆ ( 1 , 1 )
ಓಕರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಓಕರಿಸುವಂತೆಸಗಿನೀಕೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಓಕರಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಓಕರಿಸುವಳೊ ( 1 , 1 )
ಓಕರಿಸೆನ್ನಲು ( 1 , 1 )
ಓಕಳಿ ( 1 , 1 )
ಓಕಳಿಂದಲೆರಾರೈಪಾ ( 1 , 1 )
ಓಕಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರ ( 28 , 16 )
ಓಂಕಾರದ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರದಾಚೆಗಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರದೊಳಾದ್ಯವರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರದೊಳು ( 2 , 2 )
ಓಂಕಾರನಾಥ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರನಾದದ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರನಿಧನ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರನೆ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರಭರಿತ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರರೂಪಿಣಿ ( 2 , 2 )
ಓಂಕಾರರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರವೊ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರಾ ( 2 , 2 )
ಓಂಕಾರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರಾಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರಾಭಿಧ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರೆ ( 1 , 1 )
ಓಂಕಾರೇಶ್ವರನೆನಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಓಕಾಲಾಂತಕನೆ ( 1 , 1 )
ಓಕುಳಿ ( 3 , 2 )
ಓಕುಳಿಕೊಂಡಮಾಡೋಕುಳಿಯನಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಓಕುಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಓಕುಳಿಯಡಗೆ ( 1 , 1 )
ಓಕುಳಿಯನ್ನೇಕಲೆಸಿತಂದು ( 1 , 1 )
ಓಕುಳಿಯಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಓಕುಳಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಓಕುಳೀ ( 1 , 1 )
ಓಕುಳ್ಯಾಡವ ( 1 , 1 )