ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಙÁ್ಞ ( 2 , 2 )
ಙÁ್ಞತಿ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನ ( 32 , 2 )
ಙÁ್ಞನಕ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಕಿದೆ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಕಿದೇ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಕೆ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಗಂಗಾ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಗಮ್ಯ ( 2 , 1 )
ಙÁ್ಞನಗಮ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಗುರು ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನತರಳ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನದ ( 3 , 2 )
ಙÁ್ಞನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನದೀಪವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನದೊಲವು ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಧನ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಧಾರೆ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಧ್ಯಾನದಡಬಲದಿ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನನೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಪೂರ್ವಕದಿ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಭಕ್ತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಮಯ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನರಹಿತನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವ ( 3 , 2 )
ಙÁ್ಞನವಂತರೆ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವಂದಭ್ಯಾಸ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವನೀಗಿ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವನು ( 2 , 2 )
ಙÁ್ಞನವನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವರಿಯದಿಹ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವು ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವೃದ್ಧಿಯೈದಿದರು ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವೆಂಬುದೇ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವೇ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನವೈರಾಗ್ಯ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಸಮುದ್ರ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಸಾಗರ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಸಾಗರನ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಸಾಗರನೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಹೀನರಿಗಿದು ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಾಗಮ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಾಂಜನದುಲುಣಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಙÁ್ಞನಾನಂದಾತ್ಮನೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )