ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂ¨ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅ- ( 95 , 26 )
ಅ-ಕಾಲ ( 2 , 2 )
ಅ-ಕೃತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅ-ಖಂಡ ( 1 , 1 )
ಅ-ಖಂಡರಾದ ( 1 , 1 )
ಅ-ಗಮ್ಯಗೋಚರನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅ-ಗಾಧ ( 1 , 1 )
ಅಂ-ಗುಟ ( 1 , 1 )
ಅ-ಚಿಂತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅ-ಜ್ಞಾನ ( 2 , 2 )
ಅ-ಜ್ಞಾನಿ ( 1 , 1 )
ಅ-ದಾರು ( 1 , 1 )
ಅ-ದೋಕ್ಷಜ ( 1 , 1 )
ಅ-ಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಅ-ಧೋಕ್ಷಜ ( 1 , 1 )
ಅ-ಧೋಕ್ಷಜ18 ( 1 , 1 )
ಅ-ನಂಗ ( 1 , 1 )
ಅ-ನಂಗನ ( 1 , 1 )
ಅ-ನಂತಪರಾಧವ ( 1 , 1 )
ಅ-ನಿಲನು ( 1 , 1 )
ಅ-ನಿಷ್ಟವ ( 1 , 1 )
ಅ-ನುಪಮ ( 1 , 1 )
ಅ-ನೇಕ ( 4 , 3 )
ಅ-ಪÀ್ಸರಸ್ತ್ರೀಯರುನರ್ತನ ( 1 , 1 )
ಅ-ಪಾರ ( 3 , 3 )
ಅ-ಪಾರದುಃಖಗಳನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅ-ಪಾರೆ ( 1 , 1 )
ಅ-ಪ್ಸರ ( 1 , 1 )
ಅಂ-ಬಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅ-ಭಯವ ( 1 , 1 )
ಅ-ಭೀಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಅಂ-ಭೋಜನಾಭನು ( 1 , 1 )
ಅ-ರ್ಧರಾತ್ರಿಯೊಳಷ್ಟಮೀ ( 1 , 1 )
ಅ-ಲಂಕಾರವಾದ ( 1 , 1 )
ಅ-ಲ್ಪಾಸೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಅ-ವಿವೇಕವ ( 1 , 1 )
ಅ-ಶುಭಗಳನೋಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅ-ಶ್ವಿನೀಗಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಅ-ಸಾಧ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅ-ಸುರರೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಅ-ಳದ್ದು ( 1 , 1 )
ಅ'ುತ ( 1 , 1 )
ಅ'ುತಗುಣ ( 1 , 1 )
ಅ'ುತಧೈರ್ಯಗಾಂಭೀರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅ'ುತಬಲ ( 1 , 1 )
ಅ(ಗ)ಗಜರಾಜನ ( 1 , 1 )
ಅ) ( 1 , 1 )
ಅ[ಲ್ಲೆ] ( 1 , 1 )
ಅÀ ( 2 , 2 )