ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಂ ( 10 , 8 )
ತ- ( 24 , 11 )
ತ-ಗ್ಗುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ತಂ-ದಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ತಂ-ದಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ತಂ-ದಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ತಂ-ದಿರಿಸಿದಪರಾಧ ( 1 , 1 )
ತ-ದೇಕ ( 1 , 1 )
ತಂ-ದೊಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ತ-ನ್ನಿಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ತಂ-ಪಿನ ( 1 , 1 )
ತ-ಮ್ಮಿರವ ( 1 , 1 )
ತ-ರಂಗ ( 1 , 1 )
ತ-ರಂಗದಿ ( 1 , 1 )
ತ(?)ಮಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ತ¥ವÀ ( 1 , 1 )
ತÀಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ತÀಕ್ಷಣದಿ ( 1 , 1 )
ತÀಡೆಯೊ ( 1 , 1 )
ತÁತಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ತÀಂದ ( 2 , 1 )
ತÀಂದರು ( 1 , 1 )
ತಂÀದಿಹೆ ( 1 , 1 )
ತÀಂದು ( 1 , 1 )
ತÀಂದೆ ( 1 , 1 )
ತÀಂದೆಯ ( 2 , 1 )
ತÀನ್ನಿರವರಿತು ( 1 , 1 )
ತÀನ್ನೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ತÀಪವ ( 1 , 1 )
ತÀಪ್ಪದೆ ( 1 , 1 )
ತÀಪ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತÀರÀಳ ( 1 , 1 )
ತÀರಳ ( 1 , 1 )
ತÀರಿದು ( 1 , 1 )
ತÀರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತÀರುಣಿಗುಂಗುರವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ತÀರುಲತೆಗಳು ( 1 , 1 )
ತÀಲೆತೂಗುವುದೆ ( 1 , 1 )
ತÀಲೆಯ ( 1 , 1 )
ತÀುಡುಗನಂತೆ ( 1 , 1 )
ತÀುಂಬಿ ( 1 , 1 )
ತÀುರಗದ ( 1 , 1 )
ತÀೃಷೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ತÀ್ಕøಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ತÉಗೆಸೊ ( 1 , 1 )
ತÉೂೀರ ( 1 , 1 )
ತÉೂೀರೆ ( 1 , 1 )
ತÉೂೀರ್ದ ( 1 , 1 )
ತÉೂೀಳ ( 1 , 1 )
ತzನÀಂತರಸರಸಿಜಾಸನ ( 1 , 1 )