ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರಂ ( 8 , 3 )
ರ- ( 10 , 5 )
ರಂ------ತಿಳಿದು ( 1 , 1 )
ರಂ-ಅಬಲೆಯರು ( 1 , 1 )
ರ-ಕ್ಕಸರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ರಂ-ಜಯವೆನುತಲಂಗನೆಯರುಪೊಂಗೋಲ ( 1 , 1 )
ರಂ-ಜಯಿಸಿದನೆ ( 1 , 1 )
ರ-ತ್ನಾಕರಶಯನ ( 1 , 1 )
ರಂ-ತ್ರಿವಡೆ ( 1 , 1 )
ರಂ-ಬಾಲೆಯರು ( 1 , 1 )
ರ-ಮಣಿಯೇ ( 1 , 1 )
ರ-ಮಾಳಕಳತ್ರನ ( 1 , 1 )
ರಂ-ವರದ ( 1 , 1 )
ರಂ-ವಾಣಿ ( 1 , 1 )
ರ'ತನ ( 1 , 1 )
ರ] ( 1 , 1 )
ರಂ1 ( 1 , 1 )
ರಂ11 ( 1 , 1 )
ರಂ14 ( 1 , 1 )
ರಂ5 ( 1 , 1 )
ರಂ6 ( 1 , 1 )
ರಂ8 ( 1 , 1 )
ರಂ9 ( 1 , 1 )
ರÀಕ್ಷಿಸಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ರÀಕ್ಷಿಸು ( 1 , 1 )
ರÀಕ್ಷಿಸೆಂದೆರಗುವೆ ( 1 , 1 )
ರÀಂಗಗೆ ( 1 , 1 )
ರÀಂಗನ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ರÀಂಗಸನ್ನಿಧಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ರÀಣದಿ ( 1 , 1 )
ರÀತುನ ( 1 , 1 )
ರÀಂದದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ರÀನ್ನದ ( 2 , 1 )
ರÀಮಾಪತೆ ( 1 , 1 )
ರÀಹಿತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ರÀೂಢಿಯ ( 1 , 1 )
ರÉೂೀಗಗಳಾ ( 1 , 1 )
ರÉೈಸಿ ( 1 , 1 )
ರZನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ರಕ ( 1 , 1 )
ರಂಕನಾಗಿವಂತೆ ( 1 , 1 )
ರಂಕರದ ( 1 , 1 )
ರಂಕರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ರಂಕರುಳ ( 1 , 1 )
ರಕಾಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ರಕಾರ ( 1 , 1 )
ರಕುಟಿಲಾಂತಃತರಣ ( 1 , 1 )
ರಕುತ ( 2 , 1 )
ರಕುತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ರಕುತವ ( 3 , 3 )