ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಕಿತಪದ144ಪ್ರಸನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಯುಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವ ( 28 , 4 )
ಅಂಕಿತವಆಪ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಕತೃಸಿರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಕಾದುಕೋ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಕೊಂಡ29ಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯಪರಮದಯಮಾಡಿಆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವದಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವನಿತ್ತರು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವನಿತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವನಿತ್ತು ( 2 , 2 )
ಅಂಕಿತವನಿತ್ತೂ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವನಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವನಿತ್ತೆಮರುತಾಂತರಾತ್ಮಕನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವನಿವಗೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವನುಪದೇಷಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವನೂ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವನೆರವಿನಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಮಾಜದಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಯೋಜಿಸಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಸಾರ್ಥಕೆನಿಪುದು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಸುಪ್ತೀಶ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಾ ( 4 , 2 )
ಅಂಕಿತವಾಅಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಾಗಳವಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಾದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಾಮಾಜದಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಿತ್ತರಿನ್ನೇನಿನ್ನೇನು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಿತ್ತರು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಿತ್ತಿರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಿತ್ತು ( 2 , 2 )
ಅಂಕಿತವಿತ್ತುಧೀರ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಿತ್ತೆತಂದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಿದನು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವು ( 3 , 3 )
ಅಂಕಿತವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವೃತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತವೆ ( 2 , 1 )
ಅಂಕಿತವೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಸಂದಿತು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತೋಪ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಿತೋಪದೇಶವನು ( 1 , 1 )
ಅಂಕೀತವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಡೊಂಕಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )