ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೇಮಾನಿಸ್ವಿತಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾನುಗ್ರಹದಯದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾನ್ವಿತ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮಾನ್ವಿತರಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾನ್ವಿತೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಪಕ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಂಬುಧಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಂಬುಲಹರೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಬ್ಧಿ ( 3 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಬ್ಧಿನಿಲಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಮೃತವು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾರ್ಣವದೊಳಗೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಲಿಂಗನವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದವಾದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿ ( 34 , 17 )
ಪ್ರೇಮಿ-ಇನ್ನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿ5 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಕ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮಿಕನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಕರುಣವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಗಳುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಗೆ ( 3 , 2 )
ಪ್ರೇಮಿತ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮಿತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿತಾರ್ಥವಗರೆದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಪ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಯ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಯಾಗುತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಯು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಶಿಷ್ಯರಿಗೆಇಂದಿನಾರಭ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮೀ ( 7 , 4 )
ಪ್ರೇಯಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕ ( 36 , 12 )
ಪ್ರೇರಕ7 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕÀನೀತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕಇಂದಿರೆನಾಯಕಸಿಂಧುಶಯನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನಲ್ಲದೆ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇರಕನಲ್ಲವೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನಲ್ಲವೇನೊ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ( 6 , 6 )
ಪ್ರೇರಕನಾಗಿಬಲಿಶುಕ್ರರಲ್ಲಿ22ಒಳ್ಳೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನಾಗಿಮಧ್ವಮತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಕನಾಗಿವಾಸು ( 1 , 1 )