ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೇಮದಿನಿತ್ತನಮ್ಮ7 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಮಾಡಲುಸ್ವಾ'ುೀಲಕ್ಷ್ಮಣಸೀತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಮಾಡಿದಾರಾಮತುಲಸೀಗುರು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿವಂದಿಸು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿವರವು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಸವಿಸದುಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂಸಂಸ್ಮರಿಸೆತೋರ್ವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಸೇವಿಪ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಹಂಸರಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೀಯದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೀರುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದುದ್ಧರಿಸಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೆನಗೆ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೆನ್ನಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೊರಲುತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೊಲವೋಜೀವರಾಶಿಗಳೊಳುದುಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೊಲುಮೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೊಳನಿಶ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೊಳಪ್ಪಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೊಳಾನತರಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೊಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೊಳೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದೋರಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದ್ಹಿಡಿಕರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಧಾಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮನ ( 3 , 2 )
ಪ್ರೇಮನನೆನೆಯಿರೊ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮನಾ ( 3 , 2 )
ಪ್ರೇಮನಾಗುತ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮನಾಮಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮನಿಲಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮನೀತಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮನೆ ( 3 , 3 )
ಪ್ರೇಮನೆಂದೆನಿಸಿದ1ನಿನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪಡೆದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪಡೆದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರ ( 4 , 3 )
ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರನೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪಾಶಕೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪಾಶಗಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪಾಶದಿಂದಬಿಗಿದುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪಾಶಾಕೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪುತ್ರನು ( 1 , 1 )