ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಂಗಾನತ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾನದಿ ( 2 , 2 )
ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾನದೀಗಗಳು ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾನ್ವಿತ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾನ್ವಿತಪದತುಂಗವಿಕ್ರಮಯಜ್ಞಾಂಗಾಚ್ಯುತನೆಂದು4ನೂರೆಂಟುವೆಗ್ಗಳಹದಿನಾರು ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಪದಧಾರಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಪವಿತ್ರತಮವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಪಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಪಾದ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಪಿತ ( 8 , 6 )
ಗಂಗಾಪಿತಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಪಿತತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಪಿತನ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಪಿತಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಂಬು ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಮೃತ ( 2 , 2 )
ಗಂಗಾಮೃತದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಯಾತ್ರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಯಾತ್ರೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾವಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಸುತ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಸುತಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಸುಳಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಸ್ಥಾನವೇ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ( 3 , 3 )
ಗಂಗಾಸ್ನಾನಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಸ್ನಾನವ ( 3 , 3 )
ಗಂಗಾಳ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಿಯ ( 2 , 2 )
ಗಂಗಿಯೊಳು ( 2 , 2 )
ಗಂಗೆ ( 65 , 36 )
ಗಂಗೆ-ಕಾವೇರಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆ3 ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಅರಿತು ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಎಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಗಾರುತಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಗೆ ( 6 , 6 )
ಗಂಗೆಗೋದಾವರಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಜಲವ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಪಡೆದ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಪಿತ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಪಿತನನು ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಪೊತ್ತವನ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಮಾತೆಯು ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಮೀಯಲು ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಮೊದಲು ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯ ( 87 , 42 )
ಗಂಗೆಯಂಗಾಲಲವುಂಕೆತುಂಗವಕ್ಷದ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯಂತು ( 1 , 1 )