ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏನೆಂದರಿಯದಾ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದರು ( 2 , 1 )
ಏನೆಂದರೂ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದರೇನು ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದಳಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದಳಲಿದೆನು ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದಳೇನೆಂದಳೋ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದೀ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದೀದೇಹ್ಯವನು ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದು ( 60 , 30 )
ಏನೆಂದುಸರಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದುಸುರಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದುಸುರುವೆ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದೆ ( 2 , 2 )
ಏನೆಂದ್ದೇಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದ್ಹೇಳಲಯ್ಯ ( 3 , 1 )
ಏನೆಂದ್ಹೇಳಲಿ ( 19 , 3 )
ಏನೆಂದ್ಹೇಳಲಿನ್ನಾಗುವ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದ್ಹೇಳಲಿರಂಗನಟ್ಟುಳಿ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಧೆÉೀಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಧೇಳಲಿ ( 3 , 1 )
ಏನೆನಬಹುದು ( 1 , 1 )
ಏನೆನಲು ( 1 , 1 )
ಏನೆನುಳಿಯದ್ಹಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಏನೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಏನೆನ್ನಲಿಬಹುದು ( 1 , 1 )
ಏನೆನ್ನುತ್ಹಳಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನೆನ್ನುವರು ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬ ( 2 , 2 )
ಏನೆಂಬು ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬುದರಿಯೆನೊ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬುವರೆಲ್ಲಬುದ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆ ( 41 , 14 )
ಏನೆಂಬೆ11 ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆÉನು ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆಅನುರಾಗವೇ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆನದ್ಭುತವನು ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆನಾಕ್ಷಣದೊಳು ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆನು ( 3 , 2 )
ಏನೆಂಬೆನೊ ( 2 , 2 )
ಏನೆಂಬೆಪಾರ್ಥನು ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆಪಿತೃದೇವರೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆಶ್ರೀದ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆಸತ್ಯವಿಜಯರು ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆಸರ್ಪಬಾಧೆಯು ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೆಸೂರಿವರ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೇ ( 1 , 1 )