ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಕ್ತಾವಂತನೆ ( 2 , 1 )
ಶಕ್ತಿ ( 130 , 54 )
ಶಕ್ತಿಎಂದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಎಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಕವಚಸೂರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಕಾರಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಕೊಡುವರೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗಳ ( 2 , 2 )
ಶಕ್ತಿಗಳನು ( 2 , 2 )
ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆಕುರಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗಳೆಂಬಪರಮಮುತ್ತೈದೆಯರುವಂಚನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗಳೆಂಬಮೂರು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗುಣಾಢ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗುಂದಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗುಂದಿದಾಗ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗೆ ( 4 , 4 )
ಶಕ್ತಿಗೊಲಿವೆಯೋ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಜರಿದ್ವಿರಕ್ತಿಬೇಡಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿತ್ರಯರೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿದೇವತೆಯರೂಳಿಗವ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿದೇವಿಪ್ರೀತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿದೇವಿಪ್ರೀತಸತ್ಯಧರ್ಮಯೂಥ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಪರಾಕ್ರಮದೋರಿದೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಪಾಣೇ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಪ್ರೇರಕ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಭವಾಬ್ಧಿಘಟಜಾ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಮ- ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಮಂತ ( 2 , 1 )
ಶಕ್ತಿಮತ್ಯವವು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಮಯ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಮಹಾಢಾಳಿಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯ ( 18 , 16 )
ಶಕ್ತಿಯನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯನರಿಯರು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯನಿತ್ತು ( 3 , 3 )
ಶಕ್ತಿಯನಿತ್ತುಸರ್ವತ್ರ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯನೀಕ್ಷಿಸಿಪ್ರೇಮದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯನೀಡೋ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯನು ( 3 , 3 )
ಶಕ್ತಿಯನೂನೀವೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಯನೊದಗಿಸಿ ( 1 , 1 )