ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಖದೈವ ( 1 , 1 )
ಸಖನ ( 30 , 18 )
ಸಖನಂಗಸಂಗೀ ( 1 , 1 )
ಸಖನಛಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸಖನಡಿ ( 1 , 1 )
ಸಖನಂತೆ ( 3 , 3 )
ಸಖನಂತೊಪ್ಪುವತ್ರಿಜಗವಂದಿತರಾದ ( 1 , 1 )
ಸಖನದ್ಯಾರೊ ( 1 , 1 )
ಸಖನಧುರದೊಳು ( 1 , 1 )
ಸಖನನುಜನ ( 1 , 1 )
ಸಖನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಸಖನಮಗಾದವ ( 1 , 1 )
ಸಖನಲ್ಲಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಸಖನಹ ( 1 , 1 )
ಸಖನಾ ( 2 , 2 )
ಸಖನಾಅ ( 1 , 1 )
ಸಖನಾಗರಿಯೆನು ( 1 , 1 )
ಸಖನಾಗಿ ( 7 , 6 )
ಸಖನಾಗಿರುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಸಖನಾಗಿಸಲಹೋ ( 1 , 1 )
ಸಖನಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಸಖನಾಗುತೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸಖನಾಗುವ ( 1 , 1 )
ಸಖನಾದ ( 6 , 6 )
ಸಖನಾದನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಸಖನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಸಖನಾದೆಮುಕುತಿ ( 1 , 1 )
ಸಖನಾದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಸಖನಿಗಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಸಖನಿಗಾನಂದವ ( 1 , 1 )
ಸಖನಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಸಖನಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಸಖನಿವರ ( 1 , 1 )
ಸಖನು ( 11 , 9 )
ಸಖನುತ ( 1 , 1 )
ಸಖನುತಾ ( 1 , 1 )
ಸಖನುದಯಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಸಖನೂ ( 1 , 1 )
ಸಖನೆ ( 32 , 18 )
ಸಖನೆ11 ( 1 , 1 )
ಸಖನೆದೀಕ್ಷಿತಳ ( 1 , 1 )
ಸಖನೆಂದು ( 5 , 5 )
ಸಖನೆಂದುಮಡದಿ ( 1 , 1 )
ಸಖನೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಸಖನೆನಿಪನ ( 1 , 1 )
ಸಖನೆಮೊರೆ ( 1 , 1 )
ಸಖನೇ ( 10 , 5 )
ಸಖನೇಅಂತರಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )
ಸಖನೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಸಖನೊಳು ( 1 , 1 )