ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನವೇನೆ ( 1 , 1 )
ಘನವೇನೊ ( 2 , 2 )
ಘನವೇನೋ ( 2 , 2 )
ಘನವೇಷಾ ( 1 , 1 )
ಘನವೈಷ್ಣವರು ( 1 , 1 )
ಘನವೊ9 ( 1 , 1 )
ಘನವ್ಯಾಕರಣೋ: ( 1 , 1 )
ಘನವ್ರತಗಳ ( 1 , 1 )
ಘನಶಕ್ತರೆ ( 1 , 1 )
ಘನಶಾಂತಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಘನಶಾಪವನು ( 1 , 1 )
ಘನಶಾಮಲವರಕೋದಂಡಗಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಘನಶಾಮಾ ( 3 , 1 )
ಘನಶಾಮೆನ್ನಾಶ ( 1 , 1 )
ಘನಶಾಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ಘನಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಘನಶಿಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಘನಶುಕ ( 1 , 1 )
ಘನಶುಭಗುಣಸಾಂದ್ರಸನಕಾದಿ ( 1 , 1 )
ಘನಶೇಷಗಿರಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಘನಶೇಷಾದ್ರೀಶ ( 1 , 1 )
ಘನಶೌರಿ1 ( 1 , 1 )
ಘನಶ್ಯಾಮ ( 9 , 7 )
ಘನಶ್ಯಾಮಗೆ ( 2 , 1 )
ಘನಶ್ಯಾಮನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘನಶ್ಯಾಮಬಿಡು ( 1 , 1 )
ಘನಶ್ಯಾಮಾ ( 1 , 1 )
ಘನಶ್ರಮಬಟ್ಟರು ( 1 , 1 )
ಘನಶ್ರುತಿ ( 1 , 1 )
ಘನಶ್ರೇ ( 1 , 1 )
ಘನಸಂಕಟದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘನಸಚ್ಚರಿತೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಘನಸತ್ವಚರಿತವನು ( 1 , 1 )
ಘನಸದ್ಗುರು ( 1 , 1 )
ಘನಸಮರಸ ( 1 , 1 )
ಘನಸಮಾಧಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಘನಸರ್ವದಾ ( 1 , 1 )
ಘನಸಾಂದ್ರನ ( 1 , 1 )
ಘನಸಾಧನೆಗಳಿಗನುಕೂಲಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಘನಸಾರಂ ( 4 , 3 )
ಘನಸಾರತನುಲೇಪಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘನಸಾರವನೆ ( 1 , 1 )
ಘನಸಾರವಿಲಸನ್ಭ್ರೂಮಧ್ಯಕಸ್ತೂರಿ ( 1 , 1 )
ಘನಸಿಂಧುಶಯನನು ( 1 , 1 )
ಘನಸಿರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಘನಸಿರಿಯೊಳುದಿನದಿನಕೆ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಕೊಡೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖ ( 20 , 7 )
ಘನಸುಖಗೂಡಿರೊ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖದ ( 4 , 1 )