ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಂಕಲೆಯ ( 2 , 2 )
ಸಕಲೇಂದ್ರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ( 3 , 3 )
ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳು ( 2 , 2 )
ಸಕಲೇಶ ( 2 , 2 )
ಸಕಲೇಶನಾಗಿಪ್ಪಅನಿರುದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಸಕಲೇಶ್ವರಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲೇಷ್ಟಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲೇಷ್ಟಂಗಳಕೊಟ್ಟುಕಾಯ್ವನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲೇಷ್ಟದಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲೇಷ್ಟದಾತನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸಕಲೇಷ್ಟದಾಯಕ ( 3 , 1 )
ಸಕಲೇಷ್ಟವೆನ್ನಿಸರ್ವೇಷ್ಟವೆನ್ನಿ9 ( 1 , 1 )
ಸಕಲೇಷ್ಟಾರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ( 2 , 1 )
ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ( 1 , 1 )
ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯದಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಸಕಲೋತ್ತಮನಾದ ( 1 , 1 )
ಸಕಲೋತ್ತಮನೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲೋತ್ತಮನೆಂಬರು ( 1 , 1 )
ಸಕಲೋತ್ಸವಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ( 2 , 2 )
ಸಂಕಲ್ಪ ( 39 , 17 )
ಸಂಕಲ್ಪಅರಿತವರಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಆಗು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಕೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಗೈದು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪದ ( 2 , 2 )
ಸಂಕಲ್ಪದಂತಾಗೋದೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪದಂತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪದಿ ( 3 , 3 )
ಸಂಕಲ್ಪದಿಪಾದತೊಳೆದಿತ್ತಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪನಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪನೀಗಿಧ್ವಂಸ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪನು ( 2 , 2 )
ಸಂಕಲ್ಪನೆ ( 6 , 6 )
ಸಂಕಲ್ಪನೆಂದರಿತು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪನೆಂದು ( 2 , 2 )
ಸಂಕಲ್ಪನೊ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕದಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪರ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪರಿವರು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪವ ( 4 , 4 )
ಸಂಕಲ್ಪವದಲಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪವನು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪವಲ್ಲದಿನ್ನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )