ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಚಕ್ರವನು ( 4 , 4 )
ಚಕ್ರವನುಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವನೇರಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವನೇರು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಪಾರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಪಿಡಿದವ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಪಿಡಿದು ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ( 8 , 7 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿ-ವಿಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಿಶರಧಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನಂತಕೀರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿಪುತ್ರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ( 4 , 3 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆಂಬೀ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವರ್ತೀ ( 2 , 1 )
ಚಕ್ರವಾ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರವಾಕ ( 3 , 3 )
ಚಕ್ರವಾಕಇರುಳು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಾಕಂಗಳೀಗ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಾಕಾಡುತಿವೆಕೀರಬಲು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಾತನ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಾದ್ಯತಾರತಮ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಾರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಾಹಿನಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಿಕ್ರಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಿತ್ತವನೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಿನುತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಿಭೂಷಣ6 ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವು ( 8 , 6 )
ಚಕ್ರವೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವೆತ್ತಿದಗೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವೇರಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಶೋಧಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಸಪ್ತಕದಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಸರ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರಸರಗೋಧಿಸರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಸವ್ಯದೋರ್ಧೃತ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಸುಧಾರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಂಕ ( 1 , 1 )