ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಕುರ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಗಳೆದ್ದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರದಿಂದೆ2 ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರವ ( 2 , 2 )
ಅಂಕುರವಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರವಾಗುವ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರವಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಾವು ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಿತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಿಸಕ್ಷರ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಿಸೆನ್ನೊಳಾತಂಕತಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರುವು ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶ ( 4 , 4 )
ಅಂಕುಶಆಯುಧ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶದಾರನೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶದೊಜ್ರ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶಧರ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶಧ್ವಜ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶಪಾಶ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶಾಯುಧ ( 1 , 1 )
ಅಂಕೂಶಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಕೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಕೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಅಂಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಕೆಯವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕೆರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಅಂಗ ( 44 , 28 )
ಅಂಗ- ( 1 , 1 )
ಅಂಗÀದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಕರಣಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಕೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಕ್ಕೆ ( 3 , 3 )
ಅಂಗಗಳ ( 2 , 1 )
ಅಂಗಗಳನೊರೆಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಗಳಿಂದ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಗಳು ( 2 , 2 )
ಅಂಗಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಗೂಡು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜ ( 39 , 25 )
ಅಂಗಜಕೋಟಿ ( 2 , 1 )
ಅಂಗಜಕೋಟಿರೂಪ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಜಕೋಟೀರನೆ ( 1 , 1 )