ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧ್ಯಾನಿಪರಿವರನರಿಯದೆ4 ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪರು ( 3 , 3 )
ಧ್ಯಾನಿಪರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪರೈಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪಲೊಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪಸದಯುಗಳ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪಳು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪಳೊ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪಾಜನಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪುದ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪುದು ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನಿಪೆ ( 10 , 8 )
ಧ್ಯಾನಿಪೆಇಷ್ಟವೇ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪೆನೈ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿರಲು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿವಿದ್ದರದೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸದ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸದಲೆ ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನಿಸದವನ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸದವನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸದಿರು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸದೆ ( 8 , 7 )
ಧ್ಯಾನಿಸದೆಜೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲರಿಯದೆ2ಸತಿಸುತರು- ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲರಿಯೆನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲರಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲಾರೆನೀ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ( 4 , 3 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲಿವರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲು ( 4 , 4 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲುಈ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲುಏನೇನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲುಕರಜೋಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲುಝಲ್ಲನೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲುಸಕಲ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲೇಕೊ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲೊಲ್ಲದೂ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿ ( 33 , 21 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿಒಲಿದು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡಿಹೆನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿದನು ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )