ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೇಮಪೂರಿತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣರÀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪ್ರವಾಹದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪ್ರೀತಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಪ್ರೀತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಬಂಧು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಬಲದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಬಿಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಭಕುತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಭಕ್ತನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಭಕ್ತರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಭರಿತಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಭವಾಲಿಂಗಿತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಭಾವ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮಭಾವನೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಭಾವೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಮಗುವನುಡಿಯಲೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಮಂದಿರ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೇಮಮಂದಿರೆ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೇಮಮನದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಮನವಿತ್ತೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಮಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಮಾಂಜಿಭೀಮಂ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮಮಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಮಾಲಾ2 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಿಯನೆನೆವರಾರಾದರೇನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಮೋಹ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಯಾನವೇರಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಯುಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮರಸ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮರಸಕೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮರಸವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮರಸಾನ್ವಿತ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೇಮರಸಾನ್ವಿತೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮರು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮರೂಪ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮವ ( 21 , 12 )
ಪ್ರೇಮವÀ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೇಮವಂದನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವನು ( 4 , 4 )
ಪ್ರೇಮವನೇನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವನ್ನು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮವಾಗಿಹ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೇಮವಾದಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವಾರಧಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವಾರುಧಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವಾಸವಾರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )