ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಕುಟಿಲಾಂತಃಕರಣ ( 1 , 1 )
ಅಕುಟಿಲಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಕುಟಿಲಾತ್ಮಕನೆ ( 1 , 1 )
ಅಕುಟಿಲಾತ್ಮಕನೇಮುಕುತಿದಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಅಕುಟಿಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಡೊಂಕಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಕುತೋ ( 1 , 1 )
ಅಕುತೋತಂಕ ( 1 , 1 )
ಅಕುತೋಭಯದಾ ( 1 , 1 )
ಅಕುತೋಭಯನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಕುತೋಭಯನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಗಳೆದ್ದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರದಿಂದೆ2 ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರವ ( 2 , 2 )
ಅಂಕುರವಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರವಾಗುವ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರವಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಾವು ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಿತ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಿಸಕ್ಷರ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರಿಸೆನ್ನೊಳಾತಂಕತಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುರುವು ( 1 , 1 )
ಅಕುಲ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶ ( 4 , 4 )
ಅಂಕುಶಆಯುಧ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶದಾರನೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶದೊಜ್ರ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶಧರ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶಧ್ವಜ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶಪಾಶ ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಂಕುಶಾಯುಧ ( 1 , 1 )
ಅಕೂತಿತನಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಕೂಶಾ ( 1 , 1 )
ಅಕೃತಜ್ಞ ( 1 , 1 )
ಅಕೃತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಅಂಕೆ ( 2 , 2 )
ಅಕೆÉಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಅಕೆಗೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಕೆಯವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕೆರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಅಕೇಲs ( 1 , 1 )