ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಕನಾಗಿಪ್ಪೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಜಕರ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಕಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಕಮ್ಮನೆಂತೆನಲು ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಕವಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಕಿ ( 2 , 2 )
ಜಕ್ಕಿದ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ವಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಜಕ್ಷು ( 1 , 1 )
ಜಗ ( 238 , 53 )
ಜಗ- ( 55 , 18 )
ಜಗ-ಎಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ಖುಲ್ಲರೆದೆದಲ್ಲಣ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ಜಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ತ್ಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ತ್ಪ್ರಾಣಸಮೀರಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ತ್ರಾಣ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಂತರ್ಯಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಂತು ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಂಬ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಂಬಿಕಾತನಯ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಂಬಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಭ್ಯುದಯ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದೀಶ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದೀಶಾಸೇನೇಶಾ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದೇಕ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದ್ವಿಭುವಿಶ್ವಂಭರವಿಬುಧಾರಾದ್ಯಶುಭಮತಿ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ನ್ನಾಥ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ನ್ನಾಥನಿಗ್ಯಾವ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ನ್ಮಂಗಳೇ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ನ್ಮಾನ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ಪುಟ್ಟಿಸ ( 1 , 1 )
ಜಗ( ( 1 , 1 )
ಜಗª ( 1 , 1 )
ಜಗÀದೊಳು ( 1 , 1 )
ಜಗÀನ್ಮೋಹನ ( 1 , 1 )
ಜಗಕ ( 2 , 2 )
ಜಗಕÉ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಂಟಕನಾದವನು ( 1 , 1 )
ಜಗಕತಿ- ( 1 , 1 )
ಜಗಕತಿಧಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಜಗಕತಿಮೋದ ( 1 , 1 )
ಜಗಕತಿಶಯವೇಳು ( 1 , 1 )
ಜಗಕಧಿಪನ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಪಿ ( 1 , 1 )