ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗಕಿಳಿದು ( 1 , 1 )
ಜಗಕೀಶ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆ ( 102 , 38 )
ಜಗಕೆಇತ್ತು ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಗುರುವೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಗೈದಂಥ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಂದ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಂದು ( 2 , 2 )
ಜಗಕೆಂದುಪರಿಪರಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆನಲವಿಂ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಂಬ ( 2 , 2 )
ಜಗಕೆಂಬಸುಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಬೆಳಕನೀವಸಾಕಾರ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಮಂಕುತನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಯಾಧಾರವದು ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲ ( 23 , 14 )
ಜಗಕೆಲ್ಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲನಿನ್ನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲಮಧ್ವಮಾರ್ಗವನು ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲವೆಂದುಛಂದಛಂದಾದಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲಾಕರ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಶೆಟ್ಟಿಯಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೇಕನೆನಿಪನಮಾತು ( 1 , 1 )
ಜಗಕೇನಿರ್ಮಮದ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೊಬ್ಬನೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಕ್ಕಿಂತ ( 1 , 1 )
ಜಗಕ್ಕಿಲ್ಲೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಜಗಕ್ಕೆ ( 3 , 2 )
ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ( 3 , 3 )
ಜಗಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಜಗಕ್ಹಿರಿಯಅದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರದ ( 1 , 1 )
ಜಗಖರ್ಪರ ( 1 , 1 )
ಜಗಖ್ಯಾತ ( 1 , 1 )
ಜಗಖ್ಯಾತನಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಖ್ಯಾತನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಗದಂತರ್ಯಾಮಿಯನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಜಗಗಧೀಶ ( 1 , 1 )
ಜಗಗರುವವ ( 1 , 1 )
ಜಗಗರ್ಭಾಕೃತಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಗಳ ( 14 , 11 )
ಜಗಂಗಳಘಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳಚಿಂತೆಯ ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳನು ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳನುದರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಗಳಾ ( 2 , 2 )
ಜಗಂಗಳಾಂತರಂಗಗೆ ( 1 , 1 )