ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧ್ಯಾನಸಂಭ್ರಮಎನಗೀಯೆ1ಗೆಜ್ಜೆಪಾದ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಸಾಕಂತೇ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಸುಧೆಯನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾ ( 14 , 9 )
ಧ್ಯಾನಾ2 ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಖ್ಯರ4 ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಖ್ಯವರ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಗಮ್ಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಗೀ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾದಿರತರಾದರು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾದೊಳಿರಿಸೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾನಂದ ( 4 , 2 )
ಧ್ಯಾನಾನಂದದಿ ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನಾನಂದಮಗ್ನ5 ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾನಂದವ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾನಂದವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾನಂದೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾನುಕೂಲಿಸುತಸಾನುರಾಗದಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಭರಣ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಭರಣಸುಕ್ಷೇತ್ರಪಾವಂಜಾಧ್ಯಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಮೃತ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಮೃತಪಾನಗೈದು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಮೃತವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾರ್ಚನೆಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾವನರಿಯೆದೈನ್ಯ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾವೇಗತಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತ ( 4 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿಹ7 ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಾಸ್ಪದ ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನಾಸ್ವರೂಪಹೃದಯದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಕಧೇನಹುದೇ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಕರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿತ ( 2 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪ ( 26 , 15 )
ಧ್ಯಾನಿಪಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪಘನಭಕುತಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪಜನರ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪಜನರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪನ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪರ ( 7 , 5 )
ಧ್ಯಾನಿಪರಕಾಯ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪರಘಹರ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪರಿಂ- ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಪರಿಗೆ ( 4 , 4 )
ಧ್ಯಾನಿಪರಿಗೆ-ಒಲಿದು ( 1 , 1 )