ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲೋಹಿತಾಕ್ಷದಿತಿಜಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಹಿತಾದಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಹಿತಾಷ್ಯಕಶರ್ವ ( 1 , 1 )
ಲೋಹಿತೋಷ್ಟ್ರಗಳು ( 1 , 1 )
ಲೌ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕ ( 20 , 13 )
ಲೌಕಿಕಕೆ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕಕ್ಕೆ ( 2 , 2 )
ಲೌಕಿಕಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕಗಳೆಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕಗಳೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕತೆ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕದ ( 6 , 3 )
ಲೌಕಿಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿಹನೆಂದು ( 2 , 2 )
ಲೌಕಿಕದಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕದಿ ( 5 , 2 )
ಲೌಕಿಕದಿಮಾರಮಣ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕದಿಲೇಸು ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕಪ್ರವಹೇತರ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕಭಾವಕೆಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕರ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕವ ( 3 , 3 )
ಲೌಕಿಕವನುಸರಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕವನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕವನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕವಾದ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕವಿರದಿರಲು ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕವು ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕವೆಲ್ಲಿನಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕಸುಮಹಿಮೆಗಳಸಾಕಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕಾಚಾರ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕಾನೇಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಲೌಕಿದದಾಶೆ ( 1 , 1 )
ಲೌಕೀಕ ( 5 , 3 )
ಲೌಕೀಕಗಳತಿದ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಲೌಕೀಕದ ( 1 , 1 )
ಲೌಕೀಕದಪರಿ ( 1 , 1 )
ಲೌಕೀಕದಿ ( 1 , 1 )
ಲೌಕೀಕರೇ ( 1 , 1 )
ಲೌಕೀಕವ ( 1 , 1 )
ಲೌಕೀಕವನ್ನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲೌಕೀಕೆಂಬುದೂ ( 1 , 1 )
ಲ್ಕಡಗ ( 1 , 1 )
ಲ್ಗಡಲೊಡೆಯನ ( 1 , 1 )
ಲ್ಗಡಲೋಡಿಯನೊಡನೊಡನೆ ( 1 , 1 )