ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನಗೋಳು ( 1 , 1 )
ಘನಘನ ( 2 , 1 )
ಘನಘನಮಹಿಮೆಯ ( 1 , 1 )
ಘನಘನವಾದ ( 1 , 1 )
ಘನಘನಾ ( 1 , 1 )
ಘನ‌‌ಘರ್ಜನೆಯು ( 1 , 1 )
ಘನಘೋಷದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಘನಘೋಷದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘನಚಮತ್ಕøತಿ ( 1 , 1 )
ಘನಚರಣಕ್ಕೆರಗುವೇ ( 1 , 1 )
ಘನಚರಿತ ( 1 , 1 )
ಘನಚಿಂತಿ ( 1 , 1 )
ಘನಚಿನ್ಮೂರ್ತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘನಚೈತನ್ಯಸಂದೋಹನಾದ ( 1 , 1 )
ಘನಚೋರನಾದರು ( 1 , 1 )
ಘನಜಾಜಿ ( 1 , 1 )
ಘನಜೀವನು ( 1 , 1 )
ಘನಜ್ಞಾನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನಜ್ಞಾನರೂಪಗೆ ( 1 , 1 )
ಘನಜ್ಞಾನಾ ( 1 , 1 )
ಘನತತಿ ( 1 , 1 )
ಘನತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಘನತತ್ವವನು ( 1 , 1 )
ಘನತನಗರಸದೆ ( 1 , 1 )
ಘನತಪಗೈಯಲು ( 1 , 1 )
ಘನತಪವನಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘನತಪವನಾಚರಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಘನತಪ್ಪು ( 2 , 1 )
ಘನತಪ್ಪುಗಣಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಘನತಮ ( 1 , 1 )
ಘನತಮನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘನತರ ( 35 , 19 )
ಘನತರಕೈಲಾಸವನು ( 1 , 1 )
ಘನತರಂಗಿಣೀ ( 1 , 1 )
ಘನತರದ ( 7 , 5 )
ಘನತರದವಿದ್ಯೆಯಲಿಮನಮುಳುಗಿ ( 1 , 1 )
ಘನತರದಾಯುವು ( 1 , 1 )
ಘನತರನ ( 1 , 1 )
ಘನತರನಹನು ( 1 , 1 )
ಘನತರಭಕುತಿಲಿ ( 2 , 1 )
ಘನತರಭೇರಿಮೃದಂಗಾದ್ಯಖಿಳ ( 1 , 1 )
ಘನತರಮಹಿಮೆಯ ( 1 , 1 )
ಘನತರರಾಮ ( 1 , 1 )
ಘನತರಲೀಲ ( 1 , 1 )
ಘನತರವಾಗಿಮಿನುಗುವ ( 1 , 1 )
ಘನತರವು ( 1 , 1 )
ಘನತರಹದನ ( 1 , 1 )
ಘನತರುತ್ಸವದಿ ( 1 , 1 )
ಘನತಾನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘನತಾಪ ( 1 , 1 )