ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹವೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹಿ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಧರೆಯೊಳಂಬುಧಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಧ್ಯಾನಪಿಡಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನಂ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿನಮೋ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನಹುದೊ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನಾಕಪಾರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನಾಮನೆನೆಯುವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನಿ ( 2 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನಿನ್ನ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿನಿನ್ನೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನಿರ್ವಿಕಾರನೆ ( 2 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನಿಲ್ಲದಲೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನೀ ( 3 , 3 )
ಸ್ವಾಮಿನೀತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನೀನಲ್ಲದನ್ಯತ್ರ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನೀನೇ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನೃಸಿಂಹಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನೃಸಿಂಹನೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನ್ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪxmಟ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪಟ್ಟಣಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪಂಥವೇ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪನ್ನಗಶಯನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪರಾಕುಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪಾದ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪಾಲಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರ ( 2 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣೀ- ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಿಣಿಯವಾಸನಕಂಡೆನಾಅ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟೇಶ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪ್ರೇಮ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಪ್ರೇಮದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಬಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಭಕ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಭರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಭವರೋಗ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಭೂರಿಭಕ್ತರ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯವತ್ಸಲ ( 1 , 1 )